články 2011
     V sobotu 17. prosince se uskutečnila poslední výroční valná hromada v tomto roce a to u bratrů na Klečůvce. V 18 hodin všechny přivítal Mira Rafaja. Přítomni byli také starosta okrsku bratr Ordelt a velitel bratr Žitný. Následovala minuta ticha za zemřelé a pak už na řadu přišla Zpráva o činnosti, Zpráva pokladníka, Plán činnosti na rok 2012 a diskuze, ve které vystoupili postupně skoro všichni hosté.

     Činnost sboru je velká. Dodržují lidové tradice jako hody či fašanky. Zúčastňují se soutěží jak v kategorii dospělých, tak hlavně v té dětské. Za uplynulý rok měli 1 zásah. Samozřejmě toto není vše. Za náš sbor se dostavili Tomáš Čechmánek a Michal Gahura.
     V úterý 6. prosince od 15:30 se v budově Krajského úřadu Zlínského kraje (21. budova v areálu bývalého Svitu) konalo Instrukčně metodické zaměstnání velitelů jednotek SDH obcí z hasebního obvodu stanice Zlín. I náš velitel bratr Dolanský na něj vyrazil a dozvěděl se spoustu zajímavých informací. Program měl 7 bodů a to tyto: Organizační záležitosti při zásahu; Nové metodické předpisy (Pokyn GŘ HZS ČR č. 47/2010, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu; Vyhláška č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky); Dokumentace, kterou vede velitel jednotky; Způsob zpracování zprávy o zásahu; Způsob organizace prověřovacích a taktických cvičení; Sběr dat o jednotce SDH obce a poslední byla diskuse a jiné.
     V pátek 3. prosince se uskutečnila výroční valná hromada SDH Lípa v hospodě u Kubínů. Za náš sbor se zúčastnili bratr Tomáš Gahura, sestra Michaela Klásková a také bratr Vladislav Žitný, velitel 8. okrsku.

     Schůze začala po příchodu všech pozvaných čtvrt hodiny po šesté. Po představení a přivítání hostů byla přečtena výroční zpráva za rok 2011, zpráva o hospodaření za uplynulý rok a také se předalo ocenění třem členům SDH Lípa. Poté byl schválen plán činností sboru na rok 2012 a oficiální program byl ukončen diskuzí. Následovala večeře a poté volná zábava.
     V pátek 2. prosince v odpoledních hodinách proběhlo již potřetí Rozsvěcení vánočního stromu v naší obci. Někteří i z nás se však zapojili už od rána - stavěly se přístřešky, navážely se stoly a tak jsme proměnili plac před obecním úřadem doslova v tržiště. To se začalo od 15. hodiny plnit prodejci vánočních ozdob, dekorací i pochoutek. Každý si přišel na své - od náušnic přes věnce, svíčky, ručně zdobené perníčky, až po med a povidla. Nechyběla soutěž o nejlepší závin.

     Netrvalo dlouho a zvědaví obyvatelé Želechovic a okolí, kteří byli natěšeni na pravou domácí zabijačku, grilovanou klobásu či voňavý punč, se začali scházet. Po úvodním slovu pana starosty a vystoupení dětí ze školy, se nám konečně naše stromy rozsvítily a dále se pokračovalo v hodování a příjemné předvánoční atmosféře doplněné koledami skupiny B.P.T.

     Všem občanům místním i přespolním děkujeme za účast, protože jen díky Vám měla tato akce tu pravou atmosféru. Už teď se těšíme, až se tu za rok ve zdraví opět všichni sejdeme. (foto, foto obce)
     V sobotu 26. listopadu se uskutečnila hasičská výroční schůze v Jaroslavicích, které se za náš sbor zúčastnily sestry Veronika Kadlecová a Martina Pastyříková spolu s bratrem Žitným, velitelem 8. okrsku.

     Schůze byla naplánovaná na 18.00, avšak začínalo se zhruba po dodržení akademické čtvrthodinky. Po představení a přivítání hostů následovalo přečtení výroční zprávy, zhodnocení výdajů a příjmů sboru, předání ocenění členům SDH Jaroslavice, přečtení plánu pro rok 2012 a samozřejmě také diskuze. Schůze byla ukončena cca. po hodině a pak už následovala večeře a volná zábava, které se díky přátelskému kolektivu jaroslavického sboru zúčastnili i naši členové. (foto sdh jaroslavice)
     V sobotu 19. listopadu, den po naší výročce, vyrazili dva naši členové Zdeněk Kűhr a Daniel Hamšík na výroční valnou hromadu na Želechovické Paseky. Schůze byla naplánovaná na 18:00 a po příchodu všech členů a hostů se mohlo začít.

     Na začátku proběhlo přivítání hostů a všech zúčastněných. Poté byla přečtena výroční zpráva a řešili se věci sboru za rok 2011. Následně byl odsouhlasen plán činnosti na rok 2012. Promluvil zde i zástupce 8. okrsku a zástupce OSH Zlín a i všichni hosté popřáli místnímu sboru i členům hodně úspěchů a šťastný nový rok. Pak byla na řadě večeře a po ní nastala volná zábava, kdy někteří odjeli domů a ostatní se bavili do pozdních hodin.
     V pátek 18. listopadu se konala první letošní výroční valná hromada v 8. okrsku a to ta naše. Oficiálnímu startu předcházelo delší chystání tak, aby se všem přítomným u nás líbilo. Schůze začala čtvrt hodinky po šesté přivítáním všech naším starostou bratrem Zichou.

     Následovalo představení hostů bratrem Hrazdirou a pak nás vyzval bratr Zicha k uctění zemřelých bratrů a sester minutou ticha.

     Schůze pokračovala zprávou o činnosti sboru našeho jednatele bratra Čechmánka, který ji zpracoval vskutku komplexně, protože je potřeba zmínit všechny naše aktivity a nejen ty hlavní. Celá zpráva zde. Zprávu o hospodaření přednesl bratr Šarman a Zprávu kontrolní a revizní rady bratr Ronza. Nikde nebyly shledány jakékoliv závady.

     Při kontrole Usnesení na rok 2011 jsme narazili na dva body, které jsme letos nesplnili, ale budeme se snažit je splnit další rok, což jsme také zahrnuli do dalšího bodu a to Usnesení na rok 2012. Před dalším bodem byla krátká pauza.

     Po přestávce všem předvedli naši mladí hasiči několik zajímavých vystoupení a to street dance v podání Verči Zichové, břišní tanec nám ukázala Aneta Polepilová a básničku zarecitovali David Klásek, Kryštof Balajka a Robert Čapák. Všichni vystupující byli odměněni velikým aplausem přihlížejících.

     Předposledním bodem byla diskuse, ve které postupně vystoupili bratr Ordelt z Jaroslavic za 8. okrsek, bratr Vajdák za SDH Želechovické Paseky, pan Gargulák za obec, bratr Kedroň za SDH Jaroslavice, sestra Slováková za SDH Lípa, bratr Blaha z OSH Zlín a jako poslední naše nová členka sestra Cekotová.

     Po vyčerpávajících proslovech jsme popřáli našemu dlouholetému členovi bratrovi Radomírovi Špendlíkovi k jeho narozeninám a poté jsme již všechny oficiality zakončili dobrým jídlem. Neoficiální část pokračovala v přátelském duchu ještě pár (hodně) hodin. (foto)
     V sobotu 5. listopadu se po delší době opět do Sazovic sjeli zástupci sborů okresu Zlín. Konalo se okresní shromáždění, kde se všichni dozvěděli mnoho zajímavých a hlavně důležitých informací o činnosti SH ČMS. Shromáždění se zúčastnilo 98 ze 116 sborů ze 17 okrsků a také několik hostů (starostka Sazovic paní Hrbáčková, senátorka Juřenčáková, pan Hubík za Hasičskou vzájemnou pojišťovnu). Dost hostů bylo omluveno.

     Schůze začala přivítáním bratra Hanáka, po němž hned řekla pár slov paní starostka. Asi nejdůležitější část byla Zpráva o činnosti OSH Zlín za rok 2011, kterou nám podal starosta tohoto orgánu bratr Bernatík.

     Ten mluvil o financování sdružení, soutěžích, výjezdech jednotek, dotacích a s tím spojené podvojné účetnictví atd. Okres Zlín má nejvíce mladých hasičů, přes 1500, celkový počet členů byl k začátku roku 6202. Také se rozmluvil na téma nově založeného sdružení Český svaz požárního sportu, který se prohlásil za jediného organizátora a zástupce požárního sportu v České republice. Toto je v rozporu se SH ČMS a tak už se podnikly kroky k nápravě všeho. Je možné, že toto sdružení ukončí svou činnost k 1. 1. 2012, ale nic není ještě definitivně rozhodnuto. Nakonec poděkoval za práci všem členům SDH a toto máme vyřídit ve svých sborech.

     Následovalo dalších několik bodů ohledně hospodaření, plnění rozpočtu, návrhu rozpočtu, programu VV OSH Zlín a plánu činnosti na další rok, předposlední bod diskuse a poslední projednání a schválení usnesení.

     V diskusi postupně vystoupili bratr Bernatík, sestra Ordeltová z Jaroslavic, pan Hubík a senátorka Juřenčáková. Posledním bodem byl chutný oběd, po kterém se všichni pomalu vydali ke svým zbrojnicím, resp. domovům. Další info a foto zde.
     V neděli 23. října se uskutečnila okrsková schůze u nás ve zbrojnici. Přítomni byli zástupci všech sborů našeho 8. okrsku. Cíl schůze byl jasný, plány sborů na další rok.

     Nejdříve se řešily termíny výročních valných hromad včetně okrskové. Poté termín okrskové soutěže, termíny soutěží GP, dětská uzlovací soutěž v Jaroslavicích, dětská soutěž v Želechovicích n. Dř., taktické cvičení v Želechovicích n. Dř. a oslavy SDH Klečůvka. Zajímavostí je, že padl návrh vytvořit pro ženy samostatnou kategorii v GP. Podle reakcí se takto asi i stane.

     V dalším bodě nás velitel okrsku bratr Žitný informoval o důležitých věcech, které se probíraly na jednání ORR OSH Zlín. Řekl i pár dalších slov k organizaci činností minulém roce.

     Poslední důležitější záležitostí byla schůze představitelů sborů v Sazovicích. Probírala se ale i řada dalších věcí a akcí.
     V sobotu 15. října proběhl 6. ročník hodového vodění berana po obci včetně večerní zábavy. Průběh byl v podstatě stejný jako každý rok. Od rána jedna parta chodila po obci s jedním kusem skotu a zvala vás na večerní hodovou zábavu.

     Druhá skupina chystala na Sokolovně tombolu a celkové zázemí večerní akce. S obcházením jsme skončili okolo 6. hodiny večerní a tak zbylo jen málo času na osobní přípravu 1. skupiny na večer. Je pravdou, že ne všichni večer dorazili. Celodenní chození po Želechovicích je opravdu náročné a vždycky si říkáme, proč je ta naše obec tak zbytečně velká. Samozřejmě to platí jen v tento den.

     Večer hrála známá skupina Kosovci a ti přilákali dav lidí, který byl větší jako loni, což je jenom dobře. Zábava se nakonec povedla a snad se všem celá akce líbila. Všem občanům děkujeme za podporu a také všem bratrům a sestrám patří velký dík, protože bez jejich úsilí a práce by se toto nemohlo vůbec uskutečnit. (foto)
     V sobotu 3. září se na Střelnici uskutečnila zakončená sezóny. Začali jsme poctivou přípravou již od pravého poledne. Chystání masa, grilování, prostě pohodička. Někteří odjeli na tradiční soutěž do Ludkovic a tak účastníků ubylo, ale postupem času přicházeli další a další a pak se vrátil s bronzem i soutěžní tým. Cela akce se nesla v duchu zábavy a přátelských dialogů. Rovněž nechyběly nějaké ty povzbuzovací prostředky (slivovice a jiné medicíny), díky nimž vyletěl „stupeň pařby“ na nejvyšší úroveň. Sezónu jsme nakonec zakončili v pohodovém rytmu a tak to má přece být. (foto)
     Ve dnech 24. – 28. srpna jsme se naplno věnovali zlínské Barum Rally. Již ve středu bylo několik členů napouštět bariéry na městskou erzetu. V pátek pak další byli dostavovat trať na této RZ a večer jsme ještě dělali na této zkoušce pořadatele. Mezitím vrcholily na Střelnici přípravy na sobotu, kdy se jela pověstná Pindula. Také přijížděli diváci nalákáni možností stanovat pár metrů od trati a tak kam se člověk podíval, bylo jen auto nebo stan.

     V sobotu se jely klasicky 2 RZ, jedna dopoledne a druhá odpoledne. Dopolední byla ale předčasně ukončena z důvodu havárie posádky Valoušek - Hrůza. Oba vyvázli sice zranění leč živí. Na obou erzetách i tak byly davy lidí, které nenasytně jedly a pily vše, co se jim postavilo do cesty a tak jsme nestíhali pomalu ani vařit, ani točit. Velkou podívanou byli jako každý rok historici, kteří diváky bavili krásně prováděnými hodinami. Po erzetách se již uklízelo a večer jsme všichni poseděli a poklábosili. (foto)
     V sobotu 25. června se v naší obci uskutečnily velkolepé oslavy. Nedílnou součástí těchto oslav byla oslava 120. výročí založení našeho sboru. Dalšími částmi byly oslavy 750. výročí první zmínky o naší obci a 90. výročí založení místního Sokola.

     Vše začalo již dávno před samotnými oslavami a to nespočetnými schůzkami organizačního výboru, ve kterém byli zástupci snad všech složek v obci. Na těchto schůzkách se řešilo, jak budou oslavy probíhat, kdo na nich bude vystupovat a hlavně, kdy vůbec budou. Možná se to tak nezdá, ale první schůzka celá padla na určení termínu oslav, což se ukázalo jako celkem problematická věc. V rámci možností se nakonec vše dotáhlo do zdárného konce a tak se oslavy uskutečnily. A myslím si, že se i povedly.

     Hned ráno před devátou se začal na začátku obce řadit průvod, ve kterém byli zástupci obce, hasičů, sokolů a občanů. Jako první vyšly odvážně mažoretky mohutně povzbuzované dechovou muzikou. Občané byli rozprostřeni po celé délce průvodu a to byl opravdu velký zážitek.

     První zastávka průvodu byla u pomníku padlým na návsi, kde živě zazněla státní hymna a starosta obce k občanům pronesl svůj proslov. Poté položil k pomníku věnec a za zvuku hudby se šlo do kostela. Zde proběhla krátká mše spojená s posvěcením obecního a našeho praporu, který jsme si k této příležitosti nechali vyrobit. Našli se i tací, kteří na jeho zhotovení přispěli a těm srdečně děkujeme (Obecní úřad Želechovice n. Dř., starosta sboru Ladislav Zicha, velitel sboru Petr Dolanský).

     Po mši se otevřela výstava historických materiálů všech tří oslavenců v místní sokolovně a na asfaltové ploše pod budovou již probíhaly soutěže pro děti. My jsme zanesli věnec ke kříži na hřbitově k uctění památky zemřelých bratří a sester a pokračovali jsme na slavnostní schůzi sboru do základní školy. Ta začala úvodním slovem starosty sboru, po němž následovala minuta ticha za zemřelé hasiče. Součástí schůze bylo také vyznamenání členů i nečlenů sboru různými oceněními. Od poděkování pro zasloužilé bývalé členy, přes čestná uznání všeho druhu až po různé medaile. Medaili jsme dostali také jako sbor od OSH Zlín a to „Za příkladnou práci“. Také sbor z Ostraty nás překvapil a věnoval nám sošku Sv. Floriána, za což velice děkujeme. Po této radostné chvilce, nebo spíše delší době, přítomní přednesli své zdravice a poté již čekal všechny toužebně očekávaný slavnostní oběd.

     Po schůzi jsme se i s kapelou a mažoretkami přesunuli pod sokolovnu, kde dále probíhaly ukázky Sokola (různá taneční a sportovní vystoupení), hasičů (štafety dětí, hašení parní stříkačkou, vyprošťování osoby z vraku auta HZS Zlín) a také vystoupení dětského tanečního souboru Valášek. Po těchto aktivitách zazněla v 15:00 siréna ohlašující taktické cvičení několika jednotek hasičů. Zájem ze strany občanů byl enormní a tak to má být. Cvičení se týkalo dálkové dopravy vody, která se provádí většinou v nepříznivém terénu, kde není lokální zdroj vody anebo je kyvadlová doprava vody cisternami nemožná či pomalá.

     Po zásahu se provedlo vyhodnocení pod Sokolovnou a hned poté začala hrát cimbálová skupina RÉVA a po nich hudební skupina Koberec band – Deep Purple revival. Obě si našly své příznivce. Dalším hudebním tělesem byla ABBA Rock Show – ABBA revival, která se přítomným velice líbila a dávali to i hodně najevo.

     Po Abbě začal velkolepý ohňostroj, který přítomní ocenili velkým potleskem a všelijakými jinými zvuky. Posledními hudebníky, kteří se všem předvedli, byla známá zábavová kapela Kosovci v čele s Laďou BĚSSEM. Ta hrála do pozdních nočních hodin a všichni se očividně skvěle bavili. Celá akce se podle všeho a všech, alespoň podle většiny, povedla na jedničku s hvězdičkou, takže příští rok zase! :D Nebo spíš až za 5 let. Snad. Děkujeme všem za podporu a doufáme, že se Vám oslavy líbily. (foto – 1. sada, 2. sada, 3. sada)
     V sobotu 28. května jsme po vyhrané soutěži na Klečůvce oslavovali na naší Střelnici. K tomu se ještě přidalo kácení májky. Ta letos opět nevydržela a padla k zemi o 6 dní dříve, než měla a to rukama několika méně inteligentních bytostí (záměrně nepíšu lidí). Vršek zůstal, vlajka zůstala. Tradice jim asi nic neříkají. Každopádně jsme to letos pojali, i díky deštivému počasí, tak trochu recesisticky a postavili jsme si májku náhradní, o poznání menší. I tak ale chvíli trvalo, než jsme její kmen překonali. V sekání se postupně vystřídali snad všichni přítomní. Po splnění tohoto úkolu všichni dále vesele pokračovali v zábavě. (foto)
     V neděli 1. května jsme se opět zúčastnili hasičské pouti na nedalekém Provodově. Jednalo se o 17. ročník. Účast není nikdy samozřejmě tak velká jako na Hostýně, ale i tak jde o výbornou akci. Letos se zúčastnilo 8 praporů, kolem 120 hasičů z 18 sborů a spousta lidí ze širokého okolí v čele se senátorem Jiřím Čunkem. Od nás vyjelo 6 hasičů. Po klasickém průvodu a bohoslužbě ještě pan farář posvětil novou vyřezávanou sochu Svatého Floriána a nový přívěsný vozík zdejších hasičů. Poté se většina přítomných odebrala do nedalekého hostince na jídlo a pití. Další příjemně strávený den. (foto)
     V sobotu 30. dubna jsme dodrželi naši novodobou tradici a zase jsme vyrazili na hasičskou pouť na Svatý Hostýn. 18. ročníku se zúčastnilo kolem 2 500 hasičů ze 140 sborů a také 90 slavnostních praporů. Z našeho sboru se zúčastnilo 19 hasičů plus další rodinní příslušníci, což bylo nejvíc za celou dobu, co na tuto pouť jezdíme. Vyjeli jsme ráno kolem 8. hodiny autobusem, který zajišťovali hasiči z Provodova. Letos jsme měli povolení a tak jsme mohli vyjet našim autobusem až úplně nahoru a nemuseli jsme pod kopcem přesedat.

     Hned po vystoupení jsme začali nasávat pohodovou atmosféru pouti. Nechyběly samozřejmě ani nákupy všemožných dárků. Průvod se začal řadit okolo 10. hodiny a v jeho čele byl i senátor Jiří Čunek. Při pohledu na masu lidí v průvodu se nechce ani věřit, že se většina do kostela vejde. Součástí výletu byl i oběd v některém z místních restaurací. Po nákupech a jiných bohulibých činnostech byl v 14 hodin sraz a odjezd zpátky domů. Jako každý rok jsme si tento výlet parádně užili. Další info a foto zde. (foto)
     V pátek 29. dubna jsme na naší Střelnici stavěli májku. Původně se mělo stavět až v sobotu, ale to už byla další akce a tak se musel datum posunout. Letošní strom byl o dost vyšší a tak jsme se rozhodli pro jeho zkrácení. I tak měl ale o několik metrů více než loni. Po odstranění kůry, nazdobení a upevnění vršku a české vlajky jsme nachystali vše pro samotné stavění. I přes to, že nás nebylo zrovna málo, celá akce trvala delší dobu, neboť jsme letos zapomněli nachystat žebříky jako podporu. Po vysilujícím boji ale nakonec májka zapadla tam, kde měla. Následovala ještě instalace vzpěr a poté jsme již všichni utahaní šli odpočívat. Navečer se udělal oheň, opékaly se špekáčky a všichni se dobře bavili. (foto)
     V sobotu 2. dubna jsme uspořádali sběr železa a jiných kovů. Akci předcházela „masivní mediální kampaň“ v podobě místního rozhlasu a letáků. V den D se přítomní v 8 hodin ráno rozdělili na několik skupin. Jedna nakládala železo v obci na vlečku, druhá třídila šrot na místě vykládky a další a menší připravovala polední oběd. Zhruba kolem páté odpoledne jsme vytřídili poslední kousek odpadu. Všem občanům za šrot velice děkujeme. (foto)
     V neděli 27. března se ve zbrojnici v Želechovicích nad Dřevnicí uskutečnila okrsková schůze a to od 10 hodin. Za okrsek chyběli zástupci Lípy, Lužkovic a Želechovických Pasek, což určitě nebylo vhodné. Nejdříve řekl pár menších věcí starosta okrsku bratr Ordelt. Poté velitel okrsku bratr Žitný probral pravidla okrskové Grand Prix a provedlo se jejich menší doplnění. Dále byli přítomni zástupci nových členů GP a to Vizovice a Zádveřice. Tento rok se také znova přidávají Lužkovice. Letos tak bude konkurence ještě větší.

     Poté již začala druhá část schůze a to okrsek. Sestra Ordeltová z Jaroslavic řekla pár slov o dětské uzlovačce na Jaroslavicích. Poté bratr Žitný promluvil o novém značení zásahových přileb. Dál zmínil, že z finančních důvodů brzy začne KOPIS rozesílat při vyhlášení poplachu pouze 5 SMS výjezdové jednotce. Dalšími tématy bylo půjčování techniky od HZS na výročí sborů, používání pojistek na soutěžních hadicích v požárním sportu, nemocenská, poháry pro letošní sezónu GP a jako poslední se řešila okrsková soutěž na Klečůvce. Asi po 1,5 hodině schůze skončila.
     V sobotu 26. března se uskutečnilo Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín v Sazovicích. Od letošního roku se tato schůze bude konat 2 krát za rok. Náš starosta se nemohl z časových důvodů zúčastnit a tak pověřil účastí svého náměstka bratra Hrazdiru. Schůze začínala v 9:00 v kulturním domě.

     Schůzi začal bratr Hanák a také ji celou řídil. Po přivítání všech se držela minuta ticha za zemřelé hasiče. Pak promluvila starostka Sazovic paní Hrbáčková. Schůze se zúčastnilo celkem 101 ze 116 pozvaných sborů. Byla přečtena zpráva o činnosti OSH Zlín jeho starostou bratrem Bernatíkem a ten se věnoval tématům jako výroční valné hromady, daňová přiznání, příspěvky OSH Zlín, centrální evidence SDH a na konec poděkoval všem hasičům za jejich činnost. Následovala zpráva o rozpočtu a revizní zpráva.

     Dalším bodem byla diskuze, ve které vystoupil bratr Bernatík ohledně ztráty tunelu pro CTIF, zvolení delegátů pro Shromáždění starostů OSH kraje Zlín, nabídky hasičských výrobků od partnerů OSH Zlín a také zdůraznil, aby sbory lépe plánovaly svou činnost kvůli termínovým kolizím různých událostí. Také promluvila sestra Vajďáková o akci na podporu boje proti rakovině (více zde). Poté již přítomní schválili navrhované usnesení.

     Další částí bylo školení, kde bratr Hanák poučil přítomné o Stanovách SH ČMS, bratr Nevařil o Statutu vyznamenání a bratr Tichý o Stejnokrojovém předpisu. Určitě se jednalo o hodnotné přednášky, neboť ne každý má potřebné znalosti. Zejména ustrojení a jeho pravidla je pro některé bratry či sestry velká neznámá, což bylo k vidění i na tomto shromáždění.

     Posledním a nejlepším bodem byl samozřejmě oběd v podobě guláše. Schůze skončila zhruba o půl 12. Další info zde.
     V sobotu 12. března se bratři Čechmánek a Gahura Michal zúčastnili jako hosté Výroční valné hromady TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí. Akce se konala v sále místní sokolovny a to od 18 hodin.

     Nejprve všechny přítomné přivítal pan Nosálek, který taktéž řídil celou schůzi. Následovala zpráva o činnosti, kterou přečetl starosta sokolů pan Machula. Zejména podtrhl, že sokolovna je velmi využívána a činnost se zaměřuje zejména na mládež. Podotkl také, že ve spolku je málo aktivních členů. Po něm následovaly zprávy jednotlivých oddílů - stolní tenis, badminton, florbal, turistika a šachy. Dále byla přednesena zpráva pokladníka a pak ještě zpráva kontrolní rady.

     Nejvíce propíraným tématem diskuse byl převod sokolovny na obec. Jde zejména o nedostatek financí pro rekonstrukci sokolovny, která ji již opravdu potřebuje jako sůl. Proto by si ji vzala obec "pod křídla". Plány na rekonstrukci jsou podle informací již zpracované a starosta obce pan Špendlík ještě dodal, že v úvahu připadá pouze přepis budovy a ne jen pronájem na třeba 50 let. Vyřešit tuto situaci jistě nebude zcela jednoduché.

     Po diskusi již byla večeře v podobě výborného guláše a pak již volná zábava.
     Ve dnech 26. – 27. února proběhlo další školení ve Vizovicích. Jednalo se o školení strojníků. Za náš sbor se zúčastnili bratři Čechmánek, Hrazdira a Směšný. Přítomno bylo cca 25 lidí. Probíral se Řád výkonu služby, zákony 133/1985 o požární ochraně, 239/2000 o IZS aj. Také se prováděla zdravověda. Na závěr si všichni napsali test, u kterého naši borci díky bystrému sledování bez větších problémů uspěli.
     Ve dnech 19. – 20. února proběhlo ve zbrojnici ve Vizovicích školení velitelů jednotek SDH obcí zařazené v kategorii JPO V. Jednalo se jak o základní, tak cyklickou přípravu. Přítomno bylo přes 20 lidí. Za náš sbor se zúčastnil bratr Hrazdira. Zástupci HZS Zlín nám postupně promítli a vysvětlili mnoho prezentací o základních důležitých zákonech, vyhláškách, o postupu při hašení, hasební látky, výzbroj a výstroj, pravomoci velitele zásahu, dokumentace jednotky a spoustu dalších významných a zajímavých informací. Také nám prakticky ukázali a vysvětlili zdravovědu.

     Na závěr školení si přítomní napsali test, ve kterém všichni díky dobré přípravě uspěli. Jak jsme se ale shodli, tak většinu informací, které jsme se dozvěděli, by měli znát i řadoví hasiči, neboť se jedná o opravdu důležité a vhodné informace vztahující se k jejich činnosti.
     Ve dnech 11. – 13. února jsme se jako každý rok vydali za lyžováním na hory. Letos jako vloni jsme jeli na Rališku v Beskydech, kde jsme byli ubytovaní na chatě Brian.

     V pátek někteří vyjeli již dopoledne, aby odpoledne mohli lyžovat. Tuto činnost ovšem částečně zhatil nenadálý déšť. Přes den přijížděli další a další účastníci zájezdu a postupně se ubytovávali. Večer byl pak ve znamení večeře a společenských her. Celkem se nás na horách sešlo necelých 30.

     Na sobotu připadlo přes noc něco sněhu, ale podklad byl velice zmrzlý a lyžování tak bylo celkem namáhavé. I tak se našlo ale dost odvážlivců, kteří neváhali a s odhodláním v očích zařezávali hrany svých lyží do zmrzlého svahu. Ti co nelyžovali, se bavili po svém, vesměs ve společenské místnosti a to televizí, společenskými hrami, karbanem a také stolním tenisem. Večer probíhal obdobně jako ten páteční.

     V neděli se již výlet blížil ke konci, ale i dnes se našlo několik lyžařů z našich řad. Díky novému umělému sněhu se povrch o dost zlepšil, což bylo vidět i na tvářích sportovců. Samozřejmostí byly návštěvy nelyžařů na svahu, kde u bufetu probíhaly všelijaké konverzace. Po obědě jsme se už sbalili, udělali společné foto a vyrazili k domovu. Tento výlet se určitě vydařil. (foto)
     V neděli 6. února se v obci Klečůvka v restauraci U Hustých uskutečnila výroční valná hromada 8. okrsku. Přítomni byli zástupci všech sborů v okrsku, okrskový výbor, funkcionáři OSH Zlín v čele se starostou panem Bernatíkem, a dále také ředitelka HZS Zlín paní Čičmancová.

     Schůzi zahájil velitel 8. okrsku bratr Žitný z našeho SDH, který všechny přivítal a předal slovo starostovi okrsku bratrovi Ordeltovi z SDH Jaroslavice, aby přečetl výroční zprávu o činnosti okrsku.

     Jeho zpráva byla jako každý rok velmi podrobná. Promluvil o všech sborech a jejich činnostech a vyzdvihl jak klady, tak i zápory. Celá zpráva zde.

     Po něm vystoupil hospodář sboru bratr Cholasta z SDH Lípa a přednesl svou zprávu o financích okrsku. Mimo příjmů a výdajů jsme se rovněž dozvěděli, že náklady okrsku rok od roku stoupají a příjmy jsou víceméně pořád stejné. Proto dal na zamyšlení otázku: „Jak tuto situaci dále řešit?“.

     Dále vystoupil bratr Žitný s tím, že počet výjezdů jednotlivých sborů se liší od počtu zaevidovaných HZS ZLK. Sbory by si měly dávat pozor na včasné odevzdávání Dílčí zprávy o zásahu.

     Následovala diskuze, ve které nejdříve vystoupil bratr Staněk z OSH, nynější garant 8. okrsku. Po něm paní Čičmancová a krom jiného také poděkovala všem dobrovolným hasičům za jejich činnost, kterou dělají ve svém volném čase a bez nároku na mzdu, čehož si nesmírně váží. Dalším přispívajícím byl bratr Nevařil z OSH, který předal ocenění za vedení mládeže a promluvil o změnách daňového přiznání SDH. Potom vystoupil bratr Rafaja z SDH Klečůvka, který se letos dostal do zlínského zastupitelstva a my tak nyní máme oporu i v něm. Dále vystoupil bratr Blaha z OSH, který letos střídá ve funkci garanta našeho okrsku bratra Staňka. Posledním diskutujícím byl bratr Časta z SDH Želechovické Paseky.

     Po diskuzi sestra Ordeltová z Jaroslavic přednesla plán činnosti na rok 2011, který byl jednohlasně schválen. Následovalo usnesení, které taktéž bylo jednohlasně schváleno.

     Jako předposlední vystoupil starosta OSH Zlín pan Bernatík, který celou schůzi shrnul a pozval všechny na setkání představitelů, které se bude konat od letoška 2x ročně. To nejbližší bude 26. 3. v Sazovicích a bude se probírat to, o čem je momentálně málo povědomí mezi sbory a to statut vyznamenání, stejnokrojový předpis a další hasičská ustanovení.

     Na závěr bratr Ordelt všem poděkoval za účast a popřál nám dobrou chuť u okrskového oběda.
     V sobotu 15. ledna se uskutečnila výroční valná hromada SDH Lužkovice. Místem konání byla hospůdka Sportklub u fotbalového hřiště. Za nás se zúčastnil bratr Radomír Špendlík. Přítomen byl také náš člen a velitel okrsku bratr Žitný. Místní nejdříve všechny přivítali a poté následovaly jednotlivé zprávy sboru, plán práce na další rok a diskuse. Posledním a asi i nejpříjemnějším bodem byl zvěřinový guláš a chléb. Podrobnější zpráva a jedna část fotek zde. Druhá část fotek zde.
     Ve dnech 7. – 9. ledna se konala na naší zbrojnici klasická novoroční zabijačka. Již v pátek se chystalo vše potřebné. Od různých surovin až po náčiní a jiné pomůcky. Také jsme přivezli na místo pašíka. To vše zabralo několik hodin.

     V sobotu byl sraz již na půl 7 a takové brzké vstávání bylo na některých jedincích i celkem vidět. Nejdříve se ven vynesly kotle a zatopilo se, aby byla horká voda. Poté jsme se vrhli na prase, které přineslo na oltář oběť nejvyšší a to svoje maso. Netrvalo dlouho a už viselo zbavené štětin na zvedáku. Následovalo jeho zpracování na všelijaké dobroty. Na konci bylo snad vše, co si lze představit. Tlačenka, jitrnice, pečené maso, polévka, prejt a jiné pochutiny. Všechnu tu mastnotu bylo potřeba také dobře spláchnout a k tomu nám dobře posloužila 11ka Černé Hory. Na dochucení všeho se našel i nějaký ten panáček slivovice. Přítomni nebyli pouze hasiči ale i nespočet hostů. V hodování se pokračovalo do noci a všichni odcházeli s úsměvem na tváři.

     V neděli následoval úklid, zabijačkový oběd a rozdělení výslužky, po kterém jsme kolem druhé odpoledne vyrazili směrem domů odpočívat a nabírat síly na další týden. (foto)
     Shrnutí činnosti v roce 2010. Zesumírování minulého roku není určitě lehká záležitost. Bylo mnoho akcí a jiných činností, při kterých jsme byli a tudíž jen jejich výčet by byl na dlouho. Konečně vše je vypsáno v Událostech roku 2010 a mnohé je také popsané ve Výroční zprávě o činnosti sboru. Je možné, že některé akce, zejména ty menší tam chybí, např. brigády, ale i tak je toho požehnaně.

     Minulý rok se udála spousta věcí. Asi nejdůležitější bylo konečné vyřešení majetkových poměrů mezi Zlínem a novou obcí, která pro nás jako pro hasiče dopadla výborně, neboť jak nám, tak i Pasekářům zůstaly naše zásahové vozy.

     Na rozdíl od roku 2009, kdy jsme neměli ani jeden výjezd, jich bylo loni celkem 7, což je dle mého názoru pro JPO V spíše nadprůměr. Přesné místa výjezdu jsou vypsány v již uvedených dokumentech.

     Uspořádali jsme vlastní výroční schůzi a dalších 5 jsme se zúčastnili. Plus jedna okrsková. Dělali jsme led pod Sokolovnou. Pořádali jsme stavění májky, kácení májky, dětský den, májovou veselici, hodovou zábavu. Dále pak zabijačku, hráli jsme bowling, výletovali jsme s mladými hasiči na Revice a lyžovali jsme spolu v Beskydech.

     Zúčastnili jsme se několika školení (vedoucí mládeže) a zkoušek (Hasič III. a II st., Strojník, Preventista III. st.). Navštívili jsme jak hasičskou pouť na Svatém Hostýně, tak i na nedalekém Provodově. Příští rok snad i s vlastním praporem. Sbírali jsme železo v obci. Spolu s dalšími sbory jsme provedli tradiční pouťové taktické cvičení. Naši mladí hasiči předvedli ukázky požárních útoků na dětském dnu u nás v obci a také v Lužkovicích.

     I na několika soutěžích jsme byli. No několika je slabé slovo. Mladí hasiči, ženy a muži byli celkem na 24 soutěžích, což je úctyhodný výkon v porovnání s minulými lety. Také jsme byli i na dvou fotbalových turnajích. Nezvyklou věcí bylo to, že jsme se zúčastnili natáčení hudebního videoklipu k filmu Kočky.

     Akcí bylo loni více než dost a všechny je vypisovat znova a znova nemá cenu. Snažili jsme se ale nejen dělat svou profesionální hasičskou práci, ale také kulturně přispívat svou činností v obci a navenek co nejlépe reprezentovat Želechovice nad Dřevnicí. Snad se nám to povedlo. Děkujeme za podporu našeho sboru a budeme rádi, když zachováte Vaši přízeň k nám i v roce 2011.