články 2013
     V úterý 31. prosince se uskutečnil tradiční silvestrovský výšlap. Jelikož ale bylo počasí opravdu extrémní, vypravila se na výšlap pouze hrstka extrémních nadšenců, přesněji 8 kusů. I když zhruba ve třetině cesty na vyhlídku, známé to „poutní“ místo, přestalo pršet, šli jsme zkratkou a sešli u lipské benzinky. Po rozehřátí v Restauraci Lokart jsme se rozešli domů a nakonec byli všichni rádi, že jsme šli. (foto)     V sobotu 21. prosince se 2 naše členky Bára Cekotová a Lenka Kamasová zúčastnily výroční schůze SDH Lípa. Na schůzi nebylo moc místních členů, ale za to spousta zajímavých informací o akčním průběhu roku 2013. I přes to, jak se soutěžním družstvům v tomto roce nedařilo, neopouštěl je optimismus do dalších let a v tom je také podpořili všichni hostující zástupci okolních SDH, včetně nás. Oficiální část doplnili také zástupci nejvyšších funkcí a to starosta 8. okrsku a zástupce OSH Zlín. A jak tomu bývá již pravidlem, večer byl zakončen skvělou večeří a volnou zábavou.     V sobotu 14. prosince se na Klečůvce konala výroční valná hromada. Zavedenou slušností je účast zástupců ostatních sborů okrsku a i my jsme se jí tedy zúčastnili, jmenovitě Dan Hamšík a Petr Hrazdira. Bratr Žitný, náš člen, se schůze účastnil jako zasloužilý velitel 8. okrsku. Kromě jednotlivých SDH byl přítomen i pan Josef Jakuba (vedoucí okresní rady prevence) za OSH Zlín.

     Schůze probíhala standardní formou - přivítání, zpráva o činnosti velitele Miry Rafaji, zpráva hospodáře, návrh činnosti na další rok, diskuse a závěr. Jako každý rok byla činnost sboru v uplynulém roce velice nabytá a je až s podivem, že se v tak malé místní části Zlína tolik akcí koná. Místní mohou být jen rádi za tuto činnost hasičů, bez nichž by se zde v podstatě nic nedělo. Diskuse zato byla velice vášnivá, kde se probíral zejména interní problém sboru ohledně majetku a jeho půjčování. V diskusi pak vystoupili jednotlivý zástupci sborů, bratr Žitný za okrsek a bratr Jakuba za OSH. Po závěrečném slovu nás již čekal přichystaný gulášek.     V pátek 6. prosince jsme se aktivně účastnili již pravidelného vánočního rozsvěcování vánočního stromu v naší obci. Přípravné práce probíhaly již ve čtvrtek, aby bylo vše na pátek nachystáno. V den D jsme začali s převážením věcí po obědě, ale ne tradičně před obecní úřad nýbrž před sokolovnu. Změna místa byla zejména kvůli silnému nárazovému větru. Po třetí hodině se začali scházet naši občané a my jsme rozhodně měli co nabídnout. Svařáček, rum či grog, k snědku pak zabijačkovou polévku, maso z kotla či tlačenku a pro nejmenší párek v rohlíku. Každý si přišel na své. Uvnitř Sokolovny pak bylo několik stánků, hrála zde kapela či vystupovaly děti ze školky. I přes změnu místa se tento den určitě povedl a je dobře, že se akce tohoto typu v naší obci pořádá. (foto)     Ve středu 4. prosince se náš velitel bratr Dolanský zúčastnil každoročního Instrukčně metodického zaměstnání velitelů jednotek hasebního obvodu Zlín. Na programu bylo několik důležitých bodů, které byly všechny rozebrány tak, aby jednotlivá témata lehce pochopili. Jednalo se například o práci v místě zásahu, zpráva o zásahu, provádění pravidelného školení aj. Novým bodem byl letos bod týkající se finanční kompenzace za některou práci hasičů, zjednodušeně by se dalo říci, většinou spojenou s úmyslným zneužitím hasičů, popř. autonehody.     V úterý 3. prosince se náš starosta bratr Hrazdira společně s velitele bratrem Dolanským zúčastnili slavnostní schůze Místní skupiny Českého červeného kříže, která se konala v Coffee baru na Sokolovně. Kromě nás se zúčastnil také starosta obce pan Špendlík, starosta Sokola pan Nosálek a další vážení hosté.

     Po přivítání nám děti ze školky odrecitovaly několik pěkných vánočních básniček a poté následovalo ocenění členů spolku a dárců krve. Po zprávě o činnosti následovala diskuse a pak již volný program. Závěrem můžeme konstatovat, že činnost i členská základna se našemu červenému kříži daří stále rozšiřovat, což je určitě dobrý ukazatel budoucnosti tohoto dobrovolného spolku.     V sobotu 30. listopadu se dva naši členové (Hrazdirová Ivana, Hamšík Daniel), zúčastnili výroční valné hromady na želechovských pasekách, která se uskutečnila v prostorách tamní zbrojnice.

     Po úvodním slovu místostarosty Vojty Poláška, následovala výroční zpráva za rok 2013, kterou přednesl starosta sboru Martin Paták. I zde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Následovala rychlá diskuze a bohaté občerstvení.     V sobotu 23. listopadu jsme se zúčastnili Výroční valné hromady SDH Jaroslavice. Konala se ve společenské místnosti, kterou mají ve zbrojnici. Za náš sbor přijali pozvání bratr Hrazdira a bratr Čechmánek. Přítomen byl i další náš člen, bratr Zicha, ale ten jako starosta okrsku. Po oficiální části, kde jsme se dozvěděli mnoho informací o činnosti sboru, následovalo pohoštění a po různých diskuzích se jelo domů.     V pátek 22. listopadu se konala první letošní Výroční valná hromada v 8. okrsku. Byla to ta naše v budově JZD. Po zahájení schůze starostou sboru bratrem Hrazdirou následovalo představení hostů. Naší schůze se zúčastnila ředitelka HZS Zlínského kraje paní Čičmancová, starosta obce pan Špendlík, zástupkyně místní skupiny Českého červeného kříže paní Richterová s paní Hurtovou, za Sokol Želechovice pan Krajča a další zástupci ostatních sborů 8. okrsku (Lužkovice, Paseky, Jaroslavice, Lípa, Klečůvka).

     Poté byla přečtena velice obsáhlá zpráva o činnosti sboru, kterou sepsal jednatel bratr Čechmánek. Bodejť by i nebyla obsáhlá, když těch činností co přes rok děláme je habaděj. Celá zpráva zde. Následovala finanční zpráva hospodáře sboru bratra Šarmana a dále zpráva revizní a kontrolní rady jejího předsedy bratra Ronzy.

     Dalším odlehčujícím bodem bylo ocenění některých členů za jejich činnost pro sbor. Věrnostní medaily za 10 let práce pro sbor získal Tomáš Čechmánek, Dan Hamšík a Michal Směšný. Dále se udělovaly stužky, které následují po této medaili. Za 20 let práce pro sbor získali stužku bratři Kotas a Šarman. Za krásných 30 let pak bratr Šuba. Dalším oceněným byl bratr Zicha, kterému byl udělen titul Čestný funkcionář - starosta sboru. Za jeho skoro 20leté starostování mu nepochybně po právu náleží. Nejcennější ocenění bylo předáno do rukou bratra Žitného za jeho dlouholetou přínosnou činnost pro sbor a i okres. Dostal medaili Za mimořádné zásluhy, kterou lze dat hasiči nejdříve ve věku 43 let po 25 letech členství, ale to samozřejmě v ideálním případě.

     Po přečtení plánu práce na tento rok a jeho vyhodnocení jsme odhlasovali znění plánu práce na rok 2014. Předposledním bodem byla diskuze, do které se postupně zapojili v podstatě všichni hosté. Po vyčerpávajícím jednání následovalo zasloužené pohoštění a poté již volná zábava. Všem, kdo se VVH zúčastnili, děkujeme. (foto)     V sobotu 9. listopadu se v kulturním domě ve Vizovicích uskutečnilo Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín a za náš sbor se této akce zúčastnil bratr Radek Šarman. Dále se z našeho sboru zúčastnil bratr Zicha jako zástupce 8. okrsku a také bratr Žitný jako zasloužilý hasič.

Program jednání měl celkem 13 bodů:

     1. Zahájení
     2. Kontrola usnesení
     3. Volba pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
     4. Zpráva o činnosti OSH Zlín za rok 2013
     5. Zpráva OKRR o hospodaření OSH Zlín v roce 2013
     6. Zpráva o plnění rozpočtu OSH Zlín za 1-9/2013
     7. Návrh rozpočtu OSH Zlín na rok 2014
     8. Program jednání VV OSH Zlín na rok 2014
     9. Plán činnosti - akcí OSH Zlín na rok 2014
     10. Zajištění VVH SDH a okrsků za rok 2013
     11. Diskuse
     12. Projednání a schválení usnesení
     13. Závěr

Po probrání všech těchto bodů následoval oběd, rozloučení se známými a návrat domů. Detailní článek o schůzi včetně odkazů na fotky zde.     V neděli 27. října proběhla na naší zbrojnici okrsková schůze za přítomnosti zástupců všech sborů našeho okrsku. Jako první vystoupil velitel okrsku bratr Cholasta z Lípy a zhodnotil okrskovou soutěž, soutěže Grand Prix a také okresní soutěž. Konstatoval, že vše proběhlo na dobré úrovni a poděkoval všem sborům za účast na okrsku, pořádání GP a vyzdvihl výkon seskládaného mužstva mužů na okrese. Následně velice poděkoval ženám z Lípy a Želechovic n. Dř. za jejich reprezentaci okrsku na okrese. Dále připomenul akci Shromáždění starostů, které se bude konat 9. listopadu ve Vizovicích.

     Následovalo projednání termínů jednotlivých výročních valných hromad sborů, které jsou již vypsány v plánu činnosti našeho sboru.

     Starosta okrsku bratr Zicha poté probral výroční valnou hromadu okrsku.

     Bratr Cholasta nás ještě seznámil s informacemi z rady velitelů, kdy došlo ke změně termínů Mistrovství ČR v požárním sportu a od toho se odvíjí další změny na krajské, okresní a okrskové úrovni. Bylo konstatováno, že se s tím nějak popereme. Sdělil nám, že se opět budou konat zkoušky na Hasiče III. a II. stupně někdy únor/březen 2014.

     Jako poslední bod bratr Zicha probral plán práce, načež shrnul, že jsme jej splnili na 100%. Navrhl již se v rámci jednotlivých SDH zabývat myšlenkou na dílčí změny pravidel GP a na řadu přišla i řeč o potenciálním okrskovém putovním poháru pro ženy.     V sobotu 19. října se konal už 8. ročník hodového vodění berana v naší obci. Jako každý rok jsme začali ráno s dovozem hudebníků a berana, který letos nahradil ovečku. Naštěstí zase tak tvrdou hlavu neměl a pochod zvládl na jedničku.

     Kolem půl 9 jsme vyšli do ulic včetně našich mladých hasičů a trvalo až do večera, než jsme obešli celou dědinu. Hudebníci hráli a bylo vidět, že se tradice lidem líbí. A i my jsme rádi, že to neděláme nadarmo. Mezitím druhá skupina chystala zázemí na Sokolovně na večerní zábavu se skupinou Kosovci.

     Večer už probíhal standardně a jsme velice rádi, že přišlo tolik lidí, kteří už na pohled přišli s dobrou náladou a s úmyslem se dobře pobavit.

     Všem, kteří nám přes den přispěli do kasičky, dali něco dobrého k snědku či večer přišli na hodovou zábavu, uctivě děkujeme, a těšíme se na Vás zase za rok. (foto)     V sobotu 21. září jsme na Střelnici ukončili letošní hasičskou sezónu. Ta byla velmi bohatá jak na soutěže, tak i jiné akce jako školení, schůze a další množství různých událostí. Začátek jsme s ohledem na ty menší stanovili na 15 hodin. Postupně jsme se scházeli a začali probírat, co se nám letos povedlo a co ne (to zejména). V přátelské atmosféře jsme si udělali maso na grilu a kamarádsky si párkrát přiťukli panáčkem slivovice. Sedělo se a povídalo dlouho do noci, kdy jsme se všichni ve vší počestnosti rozešli do svých domovů. (foto)

– v tento den jsme se také vydali na školení vedoucích mládeže a instruktorů a ohledně podzimního kola HRY PLAMEN. Za nás se zúčastnila Verča Zichová a vedoucí mládeže Michal Gahura. Po snídani a přivítání jsme začaly procházet testové otázky, ze kterých se později měl psát kvalifikační test. Pak se probíralo podzimní kolo Plamenu. Po probrání všech testových otázek a disciplín se psal již zmíněný test a po něm byl oběd (řízek s bramborem). Po 12. hodině jsme se vydali k domovu.     V neděli 15. září se na Střelnici, po vynechání loňského ročníku, konal již V. ročník střelecké soutěže ze vzduchovky. Původní sobotní termín byl přeložen kvůli počasí a i díky tomu nebyla účast určitě taková, jakou jsme si všichni představovali. Nakonec se klání zúčastnilo 24 závodníků a závodnic v 5 kategoriích. Soutěž pořádal neregistrovaný střelecký spolek Želechovice nad Dřevnicí ve spolupráci s naším sborem. Střílelo se na 3 terče, z nichž první byl nástřelný. Po urputném boji v každé kategorii výsledky dopadly následovně. (foto)

Junioři: 1. Jan Tarabus, 2. Veronika Ščotková, 3. Václav Tarabus
Dorost: 1. Filip Svoboda, 2. Veronika Zichová, 3. Michaela Ščotková
Ženy: 1. Jana Ščotková, 2. Petra Tarabusová, 3. Ivana Hrazdirová
Muži: 1. Petr Hrazdira, 2. Pavel Svoboda, 3. Michal Gahura
Senioři: 1. František Zábojník, 2. Miloš Zapletal, 3. Jaromír Ronza     V sobotu 14. září se 3 naši členové (Petr Dolanský, Daniel Hamšík, Ivana Hrazdirová) na pozvání zúčastnili oslav 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci Pohořelice.

     Vše odstartovalo v 10 hodin dopoledne. Nejdříve jsme se z úst starosty SDH Pohořelice, Víti Blahy, dozvěděli něco z historie i současnosti sboru, zabrousili jsme do techniky a výbavy sboru (dřívější i nynější) a byli jsme seznámeni se členy sboru. Za zmínku jistě stojí jak úspěchy ženského družstva, tak i to, že dětské družstvo čítá neuvěřitelných 32 členů.

     Poté následoval oběd a o půl 1 jsme ve slavnostním průvodu vyrazili posvětit kapličku, která bude sloužit jako muzeum. Ta se nachází v parku u místního zámku. Odtud jsme se opět v průvodu přesunuli před místní zrekonstruovanou zbrojnici, kde probíhaly ukázky požárních útoků. Mohli jsme zde vidět jak požární útok dětí, tak mužů a žen. Sbory z okolních obcí pak předvedly, jak se hasí z děla umístěného na cisterně, tak dálkovou dopravu vody aj. Poté jsme se odebrali na místní hřiště, kde se hrálo fotbalové utkání Pohořelice vs. Pohořelice u Brna. Večer pak následovala zábava se skupinou Aventis.

     I přes nepříznivé počasí, které v tento den vládlo si myslím, že jsme si to všichni moc užili a děkujeme bratrům a sestrám z Pohořelic, za příjemně strávený den. (foto)
     Ve dnech 6. až 8. září jsme uskutečnili hasičský výlet, tentokrát do rekreačního areálu Revika ve Vizovicích. Jeli jak dospělí, tak i mladí hasiči.

     Pátek patřil ubytování, společenským hrám, fotbalu a večernímu posezení u grilu. V sobotu po snídani byl volný program a kolem desáté jsme šli na túru na pár kilometrů vzdálenou rozhlednu. Procházka v přírodě nebyla špatná, cestou jsme nasbírali i bedly na večer a výhled z rozhledny byl díky obloze bez mraků vynikající. Jelikož počasí bylo opravdu jako na objednávku, dalo se i koupat v bazénu, čehož mnozí z nás i využili. Odpoledne pak proběhl závod ve střelbě ze vzduchovky ve 3 kategoriích (do 15 let, muži a ženy). Pak se hrál minigolf, fotbal či nohejbal. Na večeři jsme si ugrilovali maso a pak již následovala stezka odvahy pro naše mladší osazenstvo. Někteří si sice hráli na tvrďáky, ale jakmile na ně ze tmy někdo vyskočil, bylo po hrdinství :)

     V neděli jsme si užívali poslední hodiny relaxačního pobytu každý po svém. Opět vládl nohejbal a fotbal. Po obědě jsme se už jen sbalili, udělali společné foto a odjeli domů. Chatky ani les neshořely, nikomu se skoro nic nestalo a tak výlet dobře dopadl. (foto)
     V sobotu 31. srpna se opět jela erzeta Pindula na proslulé Barum Rally Zlín. Trať vedla stejně jako loni kolem diváckého svahu u naší Střelnice. Letos ovšem byla změna, kdy časy RZ byly posunuty. První se jela až po druhé hodině odpoledne a druhá až za tmy po sedmé večerní.

     I tato změna nemusela být ovšem špatná, protože za tmy se Pindula asi ještě nejela, alespoň co já si pamatuji. Letos opět byla možnost bezplatného stanování hned u trati v našem areálu a v pátek tu stálo mnoho stanů. Nechyběl ani náš hasičský gulášek a jiné dobroty, které si všichni pochvalovali.

     V sobotu se divácký svah zcela zaplnil a naplno vypuklo to pravé rally šílenství, na které se všichni těší celý rok. Ani tento ročník neproběhl bez problémů. Během prvního průjezdu nějaký mladík zkolaboval a dostal dle dostupných informací epileptický záchvat. Po příjezdu záchranky byla RZ přerušena a auta projela již jen volně. Alespoň historici pak odjeli vložku normálně.

     Ani druhý průjezd se neobešel bez problémů. Kvůli neukázněným opilým polským fanouškům byla přerušena i tato vložka, kdy ji odjelo asi 7 posádek. Tito bezmozci, jak by se dali tito diváci nazvat, bezdůvodně začali vstupovat do trati autům a dokonce na cestu házeli pyrotechniku. Takové patří rovnou zavřít, protože svým chováním zkazili motoristický zážitek velkému množství ostatních diváků, kteří se na noční jízdu velice těšili. Vulgarismy bylo slyšet ze všech stran a ještě horší řešení taktéž, což dokonale ilustrovalo náladu všech. (foto)
     V neděli 30. června se v naší obci uskutečnil další ročník nácviku dálkové dopravy vody, který jednotky plnily v rámci své pravidelné odborné přípravy.

     Začátek byl jako vždy oznámen přesně ve 14:00 místní sirénou, po které všichni vyjeli na trasu vedení, která vedla od pošty na Střelnici. Jednotky se řadily dle příjezdu zhruba po 90 metrech. Některé se námětovky zúčastnily s cisternou a jiné s mašinou PS-12. Trasu dlouhou bez mála 800 metrů sbory spojily v rekordním čase. Již po 10 minutách a 6 sekundách z útočného vedení vystříkla voda na hořící domeček.

     Společně s námi dospěláky se akce zúčastnila i naše mládež, která rozvinula útočné vedení přímo z potoka za pomocí kalového čerpadla. Hašení ohně je úplně něco jiného než stříkání do terče a na mlaďoších to bylo hezky vidět.

     Závěrem nezbývá než konstatovat, že celá akce proběhla bez sebemenších problémů a čas byl velmi dobrý. Děkujeme všem, kteří se v nepříznivém počasí přišli na akci podívat a také děkujeme jednotkám Lužkovic, Jaroslavic, Lípy, Klečůvky, Provodova, Želechovických Pasek a Ostraty za jejich účast. (foto)
     V sobotu 29. června se naši mladí hasiči zúčastnili dětského dne v Lužkovicích. Opět po roce jsme byli požádáni o ukázku požárního útoku našich mladých hasičů. Sraz jsme měli na 15:30, aby se stihlo všechno nachystat. Krátce po 4. hodině jsme vyjeli na místo. Po příjezdu naši mlaďoši vyskočili z cisterny, zapojily hadice a ukázali útok pro přítomné diváky. Po vyčerpání veškeré vody z naší cisterny jsme všechno smotali, schovali a odjeli zpět k naší zbrojnici, odkud se pak děcka vrátily ještě na dětský den. (foto)
     V sobotu 25. května proběhlo na Střelnici tradiční kácení máje. Akce měla být spojena s menším dětským dnem, různými ukázkami, vystoupeními a večerním ohňostrojem. Bohužel z důvodu velice nepříznivého počasí byl doprovodný program kompletně zrušen.

     Odpoledne naštěstí přestalo pršet, takže jsme alespoň skáceli májku. Tu jsme ale museli ještě předtím znova postavit, protože ani ne po týdnu nám ji někdo v noci nepozorovaně skácel za nás. I přes nepřízeň počasí se nakonec na Střelnici sešlo celkem dost lidí i s dětmi, které si poté alespoň u ohně opekly špekáčky. Večer jsme si ještě zatančili na májové veselici a celou akci tak úspěšně zakončili. Příště se snad počasí trošku umoudří. (foto)
     V neděli 5. května jsme vyjeli na další ročník hasičské pouti na Provodově, tentokrát s pořadovým číslem 19. Na místo někteří jeli autem, jiní autobusem. Po desáté hodině vyšel seřazený průvod z podkopce směrem ke kostelu. Po cestě se průvod zastavil a uctil památku zesnulých bratří a sester u místního hřbitova.

     Po namáhavé chůzi všichni ve zdraví dorazili na mši, která se konala venku vedle kostela. Na jejím konci byla posvěcena nově pořízená cisterna místních hasičů. Zároveň byli všichni přítomní pozváni na příští jubilejní ročník této pouti. Jubilejní bude příští rok i v dalším směru a to v tom, že uplyne 150 let od založení prvního sboru dobrovolných hasičů u nás.

     Počasí tento rok vyšlo perfektně a tak jsme ještě poseděli a poklábosili venku v nedaleké hospůdce na Maleniskách s ostatními bratry. Letos se poutě zúčastnilo 10 historických praporů a 141 registrovaných hasičů ze 22 sborů. (foto)
     V úterý 30. dubna jsme jako každý rok stavěli májku u nás na Střelnici. Předcházela tomu pondělní brigáda, kdy se vše uklízelo, pulírovalo a prostě vše chystalo nejen na tuto akci, ale i na novou sezónu. Sešlo se nás dost a tak vše klapalo jako na drátkách.

     Po páté hodině byla májka nastrojená a připravená k postavení. To na rozdíl od minulého roku netrvalo tak dlouho. Pak se jen stabilizovala lehce opevnila a bylo hotovo. Po zdárném provedení celé akce jsme si opekli pár špekáčků a poseděli v přátelské atmosféře. (foto)
     V sobotu 27. dubna jsme vyrazili na jubilejní 20. ročník celorepublikové hasičské pouti na Svatém Hostýnu v Bystřici pod Hostýnem. Odjížděli jsme spolu s Provodovjany jejich autobusem okolo 7.15 ráno ze Želechovic. Celkem nás bylo 19 a samozřejmě jsme sebou vezli náš slavnostní prapor.

     Po příjezdu na místo začalo trochu poprchat a tak jsme se před deštěm rafinovaně skryli, a to v místní krčmě. Po chvíli déšť přestal a tak jsme si mohli jít prohlédnout letošní stánky a jejich nabídku.

     Před desátou hodinou se začal řadit průvod, který po asi čtvrt hodince vyšel vstříc kostelu. Ještě než se do něj vešlo na mši svatou, následovaly proslovy přítomných významných osob jako starosta SH ČMS pan Richter, starosta Krajského sdružení hasičů pan Krajča, starosta okresního sdružení Zlín pan Bernátík, generální ředitel Hasičské vzájemné pojišťovny pan Kubeš, senátor pan Čunek, arcibiskup pan Graubner a další. Kromě stovek hasičů a 105 historických praporů ze 121 registrovaných sborů se pouti zúčastnili již tradičně bratři hasiči ze Slovenska, Polska a Chorvatska.

     Samozřejmostí byl oběd, který jsme realizovali v jedné místní restauraci. Navštívili jsme hasičskou výstavku a také jsme se vydali napít z léčivého pramene, ke kterému se od kostela musí sejít asi milion schodů. Byla tam ovšem tak velká fronta (pouze jeden tekoucí kohout), že jsme si pouze odpočinuli. Později jsme se dozvěděli, že prý tam zodpovědné osoby zapomněly namontovat kohoutky. Takže trošku faux pas.

     Počasí nám tento rok vyšlo, nákupy se také povedly a tak už nezbývalo nic jiného, než po druhé hodině odpolední vyjet nazpět ke svým domovům. (foto)
     Ve středu 24. dubna byl na naší pravidelné schůzi zvolen bratr Žitný za nového kronikáře sboru. Zvolen byl jednohlasně a my mu velmi děkujeme, že se této významné funkce ujal. Vždyť co jiného o nás bude za dlouhé desítky let vypovídat co a jak jsme dělali atd. Internet není všespásný a přesné zápisky v kronice jsou nenahraditelným pokladem každého sboru.
     V sobotu 20. dubna jsme v naší obci provedli již tradiční sběr železa. Sbírali jsme i jiné kovy či autobaterie. Samotnému sběru předcházel roznos letáků, vyvěšení v nástěnce, na webových stránkách a také vyhlášení v místním rozhlase.

     V den sběru před devátou hodinou ráno jsme vyjeli s traktorem, který řídil zkušený řidič bratr Šuba. Kromě Pasek jsme objeli celou obec, přičemž jsme nasbírali pestrou haldu všemožného haraburdí. Vše bylo zpracováno, roztříděno a uklizeno okolo páté hodiny odpolední. Za každý kousek kovů všem děkujeme. (foto)
     Ve středu 27. března se v obřadní síni na zlínské radnici konalo slavnostní shromáždění k příležitosti předávání ocenění a poděkování všem složkám IZS, které se podílely na likvidaci požáru 103. budovy v areálu Svit ve dnech 9. – 11. ledna tohoto roku.

     Kromě ředitelky HZS Zlínského kraje plk. Ing. Jarmily Čičmancové Ph.D. se tohoto slavnostního aktu zúčastnilo i několik dalších velmi významných hostů jak z našeho kraje tak i přímo z ministerstva. Za náš sbor se pocty být zde přítomen zhostil náš velitel Peťa Dolanský, který z rukou paní ředitelky HZS převzal pamětní list společně s vyobrazením několika fotek z místa události a láhev vína. Po oficiální části následoval pro všechny přítomné raut. Oficiální zpráva HZS Zlínského kraje i s několika fotografiemi zde. Náš velitel přebírá ocenění na třetí fotce od konce.
     V neděli 24. března se sestra Míša Klásková a bratři Michal Gahura a Zdeňa Kühr zúčastnili školení rozhodčích mládeže v malenovické zbrojnici. Začátek byl stanoven na 8:00 ráno. Dopoledne se vysvětlovala část disciplín mládeže a Plamenu. Poté následovala první část testu, po kterém následoval oběd k doplnění energie.

     Po něm se již dovysvětlily zbývající disciplíny a napsala se druhá část testu. Pak už nezbylo nic jiného než čekat na vyhodnocení. Zkoušky nebyly vůbec jednoduché. Dokládá to i to, že odhadem půlka přítomných je nesložila. Tito mají možnost si je zopakovat přímo na OSH Zlín. My ale máme ve sboru samé schopné členy a tak není divu, že všichni 3 naši zástupci vykonali zkoušky úspěšně. Náročnost ukazuje i pozdní návrat domů, což bylo kolem páté hodiny odpolední.
     V sobotu 16. března jsme se zúčastnili výroční schůze místního Sokola, jmenovitě bratr Hrazdira a Kűhr. Po menším začátečním zdržení nás přivítal starosta TJ pan Nosálek a přečetl zprávu o činnosti. Vypíchnout můžeme hlavně počet akcí, které sdružení pořádalo. Bylo jich 23, což není zrovna málo. Vytíženost sokolovny je nyní na cca 90% a vznikly 2 nové kroužky a to dětská kopaná a nejnověji závody RC modelů. Stagnuje oddíl florbalu.

     Následovala zpráva jednotlivých oddílů a zpráva hospodáře. Dále byly provedeny volby do výboru, které proběhly v poklidu. V diskusi kromě nás vystoupil i starosta obce pan Špendlík a zástupkyně místní skupiny ČČK paní Richterová. Poté již byl na pořadu dne gulášek a na zapití pivečko.
     V neděli 10. března se uskutečnila v prostorách naší zbrojnice pravidelná jarní okrsková schůze. Na ní už nás přivítal nový starosta okrsku bratr Zicha. Po úvodním slovu proběhlo hlasování o změnách a doplnění ve výboru okrsku. Novým velitelem okrsku se stal jeho bývalý hospodář bratr Cholasta z Lípy. Vystřídal tak dlouholetého představitele této funkce bratra Žitného, který společně s bývalým starostou okrsku bratrem Ordeltem st. z Jaroslavic odvedli neskutečnou práci a vyzdvihli tak náš okrsek mezi nejlepší v okrese a možná i v kraji.

     Funkci hospodáře sboru pak přijal brat Chmela z Pasek. Nyní už je výbor opět kompletní a tak nezbývá nic jiného než mu popřát, aby mu práce šla alespoň tak dobře jako tomu minulému.

     Bratr Žitný seznámil přítomné s poslední radou velitelů a bratr Zicha dále probíral okrskovou a okresní soutěž. Proběhla úprava pravidel našeho Grand Prix a bylo nám oznámeno, že Zádveřice se letos této série soutěží účastnit asi nebudou a možná se přidá sbor z Veselé. Po necelých dvou hodinách debatování byla schůze ukončena.
     V pátek 8. března jsme opět po dlouhé době uspořádali hasičský bowling. Na schůzi byla k tomuto účelu vybrána Sportaréna u Jeleňa ve Zlíně. Od půl sedmé jsme se bavili házením koulí na kuželky. Některým to šlo až tak dobře, že museli dostat handicap, tedy nevýhodu, v podobě házení druhou rukou či lehčí koulí. Po závěrečném hodu jsme ještě nějakou dobu společně poseděli v salónku, kde probíhala čilá diskuse o průběhu hry a samozřejmě o hasičských záležitostech. (foto)
     V sobotu 23. února se Bára Cekotová s Laďou Zichou zúčastnili školení spojeného s rekvalifikací rozhodčích požárního sportu. I přes nepřízeň počasí a tedy pozdních příjezdů zúčastněných se začalo v domluvený čas v 8:30. Začlo se vysvětlením všeobecných pravidel a pokračovalo se postupně ke konkrétním technickým podmínkám a pravidlům. Vše bylo vysvětlováno v souladu s pravidly požárního sportu platných od 1 .1. 2013.

     Po svačině byli vyzváni noví „budoucí“ rozhodčí a rozhodčí s brzy propadlou platností průkazu k sepsání testu. Všechno proběhlo bez větších komplikací, a to nejen díky ucelenému opakování učiva od sobotního rána. Po absolvování a vyhodnocení testu, který skončil pro všechny úspěchem, probrání všech zbylých témat a vysvětlení nejasností skončilo školení okolo 14 hod.
     V sobotu 16. února hořelo ve vedlejších Lužkovicích a my jsme při tom nebyli. Proč? Zkusme si tuto situaci vysvětlit. Nový poplachový plán kraje byl uveden v život dne 7. února 2012. Oficiální zpráva HZS Zlínského kraje zde. Tento, dle popisu takřka revoluční dokument, obsahuje celou řadu změn oproti původnímu plánu. Většina změn je samozřejmě velice přínosná a zohledňuje momentální situaci v kraji. S tímto musíme určitě souhlasit. Ovšem zvědavému oku neunikne jedna velmi zajímavá věc. Může jich být určitě více, ale to zase posoudí jiné sbory.

     Když se podíváme na situaci ve vedlejších Lužkovicích, může se nám zdát plán povolávání jednotek vcelku nesystematický, až divný. A to ve vztahu k nám. Jestliže v této městské části začne hořet a je vyhlášen první (nejmenší) stupeň poplachu (tento je vyhlášen v drtivé většině případů) tak se na místo povolávají jednotky jednak místní Lužkovice a dále profíci ze Zlína a také jednotky z Vizovic a Slušovic, které jsou vzdáleny několik kilometrů.

     Jestliže se z prvního stupně stane druhý, závažnější, jsou na místo povolány další jednotky ze Zlína, Hvozdné, Lípy, Klečůvky a Zádveřic. Opět jednotky z větší dálky než my. Až při vyhlášení třetího a tedy velmi závažného stupně poplachu je na místo povolána naše jednotka. Jak je tedy možné a z jakého důvodu je nejbližší jednotka zavolána až při třetím stupni požárního poplachu? Proč, když my to máme „co by kamenem dohodil“, nejsme zavoláni hned při vyhlášení prvního stupně? Když pomineme nějaký rozumný důvod, že nejsme zavoláni při prvním, tak proč ne při druhém? Naše výjezdové časy jsou o hodně rychlejší, než přikazuje zákon, takže v tom háček určitě nebude. Tak kde je tedy ten pověstný zakopaný pes? Z tohoto důvodu jsme tedy nebyli u zásahu v Lužkovicích. Oficiální zpráva HZS Zlínského kraje k tomuto požáru zde.
     Ve čtvrtek 24. ledna jsme byli pozváni na výroční schůzi místní skupiny Českého červeného kříže. Bratři Dolanský, Zicha a Hrazdira si společně po přivítání všech přítomných paní Richterovou a Hurtovou vyslechli zprávu o činnosti tohoto občanského sdružení.

     I když činnost na první pohled není možná až tak viditelná, dělají toho mnoho. Pořádají různé zájezdy, jak sami, tak i v kooperaci s Klubem důchodců na Pasekách. Nedílnou součástí jsou různé turistické procházky. Také obchází místní životní jubilanty s dárkem a přáním zdraví do dalších let. Nelze nezmínit jednu podstatnou činnost a to práce s dětmi. Na základní škole školí děti různého věku v otázce první pomoci a jiných témat.

     Dále byla přečtena zpráva o hospodaření a proběhly volby do jejich výboru. Na závěr ještě několik hostů včetně starosty pana Špendlíka vystoupilo se svým příspěvkem. Celá schůze probíhala ve velmi přátelské atmosféře, což bylo pro všechny určitě velmi příjemné.
     V pondělí 21. ledna vydala ředitelka HZS Zlínského kraje plk. Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D. Bilanční zprávu za rok 2012. V pěkném článku probírá rozpočet, požáry a mnoho dalších zajímavých témat. Součástí je i příloha Statistika zásahové činnosti za rok 2012. Článek určitě stojí za přečtení. K přečtení zde.
     V pátek 18. ledna se na Klečůvce konala výroční valná hromada našeho okrsku. Kromě zástupců sborů bylo přítomno i několik hostů. Paní Čičmancová, ředitelka HZS Zlínského kraje, pan Bernatík, starosta OSH Zlín a dále bratr Blaha za výkonný výbor OSH Zlín a bratr Polášek z Pasek za Klub zasloužilých hasičů. Ze schůze se omluvila paní senátorka Gajdůšková a starosta Želechovic pan Špendlík.

     Hned po minutě ticha následovala zpráva o činnosti okrsku za uplynulý rok. Jako je již tradicí, byla velmi dobře a detailně zpracována starostou okrsku bratrem Ordeltem starším z Jaroslavic. Dále nás bratr Cholasta z Lípy seznámil se stavem okrskové pokladny a jednatelka okrsku sestra Ordeltová z Jaroslavic přednesla plán práce na 2013.

     Jako zcela zásadní bod celé schůze byla volba nových členů do výboru okrsku. Po dlouholetém působení v něm odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce starosty bratr Ordelt. Na jeho místo byl zvolen člen našeho sboru bratr Zicha, který až donedávna vykonával funkci starosty v našem sboru v celkové délce přes 17 let, takže má pro starostu okrsku určitě dobré předpoklady. Nezbývá než bývalému starostovi poděkovat za vynikající práci pro celý okrsek a novému popřát hodně úspěchů v jeho činnosti.

     Ze stejného důvodu odstoupil i bratr Žitný z funkce velitele okrsku. V současné době ovšem nebyla prozatím nalezena náhrada a tak všichni tajně doufáme, že to vydrží alespoň ještě jeden rok. I on přispíval velkou měrou k vynikající pověsti našeho okrsku a s bratrem Ordeltem tvořili zodpovědnou a perfektně sehranou dvojici našich hlavních funkcionářů.

     V následující diskusi bratr Žitný předal bratru Ordeltovi významné ocenění Čestný starosta okrsku. Pan Bernatík taktéž oběma poděkoval za jejich dlouholetou činnost. Ve stejném duchu se nesl i proslov paní ředitelky Čičmancové, která neopomněla zmínit i nedávný zásah u požáru 103. budovy ve zlínském areálu Svit a také určitým způsobem zhodnotila MČR v PS, které se konalo v Uherském Hradišti.

     Bylo otevřeno téma Lužkovické zbrojnice. Vystoupil k němu i bratr Blaha, který krom dalšího zmínil akci s prodejem plyšáků nadace Korunka. K tématu zbrojnice vystoupil i funkcionář sboru Klečůvky bratr Rafaja. Dalším v řadě diskutujících byl bratr Bernatík, který provedl zhodnocení a závěr. Paní Čičmancová ještě připomněla akci Daruj krev s Korunkou, která se koná 6. února na transfůzním oddělení Krajské nemocnice. Náš nový starosta bratr Zicha poděkoval za práci odstupujících funkcionářů okrsku a slíbil, že se bude snažit svou funkci vykonávat co nejlépe. Posledním bodem celé schůze už bylo jen závěrečné občerstvení v podobě výborného vepřa, knedla, zela.
     Ve dnech 4. – 6. ledna jsme v prostorách naší hasičské zbrojnice uspořádali tradiční hasičskou zabijačku. Vše začalo ještě před těmito dny, kdy se nakoupily veškeré potřebné ingredience. V pátek odpoledne od 4 hodin jsme vše potřebné včetně prostor uklízeli a chystali na samotný zabijačkový den. Také se jelo pro pašíka. Letos to byl opravdu cvalík, přes dva metráky.

     V sobotu byl sraz na půl osmou ráno. Topilo se pod kotli a po menší přípravě se šlo na prase. Byl to opravdový bojovník a svou váhou nám to dával pěkně najevo. Po větším boji bylo dokonáno. Po opaření už se začalo vše zpracovávat na jednotlivé lákavé pochutiny. Nějakou dobu po setmění bylo vše hotovo a již jsme se zabývali jen společenskou činností.

     V neděli byl pak sraz na desátou dopoledne a vše jsme museli dát do původního stavu, což se nám taky podařilo. Mohli jsme si tak dopřát vytoužený obědový řízek. Po rozdělení výslužky již nic nebránilo tomu, rozejít se ke svým domovům a těšit se na další ročník. (foto)
     V pátek 4. ledna se uskutečnila výroční valná hromada bratrů z vedlejších Lužkovic a to v hospodě na hřišti. Za náš sbor se této schůze zúčastnil bratr Radomír Špendlík. Ze zprávy starosty a zprávy velitele se všichni dozvěděli spousty informací, jaké činnosti sbor za uplynulý rok udělal či se jich účastnil. Údržba techniky, školení, soutěže, cvičení dálkové dopravy vody, brigády a další akce jako kácení máje, dětský den a další, to vše kluci zvládli. Následovaly volby do výboru SDH, plán práce a diskuse, po které se podával pečený kanec se zelím a měkký chléb.