články 2014
     Ve středu 31. prosince jsme uspořádali již tradiční hasičský výšlap. Tentokráte jsme obměnili trasu a za cíl jsme si dali známou Pindulu. Po desáté hodině jsme vyšli od JZD a po několika kilometrech vedoucích krásnou krajinou jsme došli k restauraci na Pinduli, která je nově postavená. Po potřebném nabrání sil jsme se vydali nazpět. Sice původní plán byl dostat se MHD do Zlína a z tama dále do Želechovic, ale po domluvě jsme se pěšky vydali i na zpáteční cestu. Vycházka byla pěkná a zdravý vzduch všem jen prospěl. Tak zase za rok. (foto)     V sobotu 13. prosince jsme se zúčastnili výroční valné hromady SDH Klečůvka. Kromě členů byli přítomni i pozvaní hosté. Za náš sbor to byli bratři Čechmánek a Hrazdira a dále bratr Žitný jako čestný funkcionář a dlouholetý velitel okrsku a také bratr Zicha, který nyní zastává funkci starosty okrsku.

     Po přivítání a přečtení zprávy o činnosti, ze které bylo patrné, že kulturní život v obci by bez zdejších hasičů nebyl vůbec žádný, následoval nejdůležitější bod programu a to volby. Ve funkcích zůstalo stejné osazenstvo jako do teď a my jim přejeme, ať se práce daří.

     Byla přečtena i zpráva o hospodaření. Následovala diskuze a také ocenění některých členů sboru vedením našeho okrsku za jejich práci. Po oficiální části následoval chutný guláš, po kterém následovala volná zábava.     V pátek 12. prosince se dvě naše členky, Barbora Cekotová a Ivana Hrazdirová zúčastnily výroční valné hromady v Lípě.

     Začátek se již tradičně nesl v duchu přivítání hostů, přečtení výroční zprávy, ve které nechybělo zdravé množství humoru, zprávy hospodáře a zprávy Kontrolní a revizní rady.

     Tak jako ve všech sborech, tak i tady se letos volilo nové vedení sboru, kde k překvapení většiny z nás přespolních, byla starostkou zvolena žena a to Markéta Slováková, které tímto ještě jednou gratulujeme.

     V diskuzi jsme si popřáli klidné prožití vánočních svátků, občerstvili se a pak už následovala jen zábava.

autorka: Ivana Hrazdirová     V pátek 5. prosince se uskutečnil již 6. ročník rozsvěcování vánočního stromu v naší obci. Jako místo pořádání akce bylo stanoveno náměstí před obecním úřadem. Pro nás akce ale začala již ve čtvrtek. Od tří hodin jsme se postupně scházeli ve zbrojnici, kde jsme chystali zabijačkové dobroty. Práce to byla zdlouhavá a poslední z nás odcházeli domů kolem jedenácté večer.

     V den akce se pár členů sešlo už o půl 1 a začali převážet a chystat věci na rozsvěcování, které začínalo ve tři hodiny. Občanů, našich i přespolních, se sešlo velké množství a prostor před úřadem byl zcela zaplněn. Zabijačkové pochutiny (tlačenka, jitrnice, maso, polévka) byly pryč během asi hodiny. Takový zájem jsme opravdu nečekali. Kromě toho jsme také prodávali svařák či vařenou kukuřici a pro děti byly nachystány párky v rohlíku. Kolem půl páté byl rozsvícen vánoční strom a poté následovalo vyhlášení soutěže „O nejlepší štrůdl“. Na tomto místě musíme vyzdvihnout úspěch naší sestry Helči Macíkové, která získala v kategorii sladký štrůdl suprové 1. místo a v kategorii slaný štrůdl místo bronzové. Gratulujeme!

     Akce se určitě vydařila a my doufáme, že námi připravená zabijačka všem chutnala. Za rok opět na shledanou! (foto)     V pátek 28. listopadu se naši dva členové Daniel Hamšík a Bronislav Kotas zúčastnili výroční valné hromady SDH Želechovice - Paseky. Po přivítání všech zúčastněných přečetl velitel sboru výroční zprávu o činnosti sboru, poté byli oceněni někteří členové sboru za věrnost a zásluhy, a dále byl zvolen nový výbor sboru. Nakonec bylo pohoštění v podobě řízku s bramborovou kaší.

autor: Daniel Hamšík     V pátek 21. listopadu se v jídelně místního bývalého JZD uskutečnila výroční valná hromada. Schůze začala v 18 hodin a kromě našich členů byli přítomni i vážení hosté: Bc. Michal Špendlík (starosta obce), Vít Bláha (OSH Zlín), Pavel Nosálek (TJ Sokol), paní Richterová a paní Čechová (Český červený kříž), vedení 8. okrsku reprezentoval náš člen bratr Zicha, a dále zástupci sborů okrsku (Jaroslavice, Lužkovice, Klečůvka, Želechovické Paseky).

     Schůzi zahájil starosta bratr Hrazdira uvítáním přítomných. Následovala minuta ticha za zemřelé bratry a sestry. Letos nás bohužel opustily sestry Šťastová a Brožková, které byly dlouhá léta členkami našeho sboru.

     Jeden z hlavních bodů, zprávu o činnosti za rok 2014, přečetl jednatel bratr Čechmánek. Ani jeho velice obsáhlá zpráva nepojala všechnu naši činnost a my si všímáme, že je toho všeho čím dál více. Ale kde na to brát čas? To už je horší. Bratr Šarman seznámil přítomné s hospodařením sboru a bratr Ronza poté přečetl zprávu Revizní a kontrolní komise.

     Hlavním bodem letos byly volby. Funkcionáři sboru jsou tedy na dalších 5 let tito: Petr Hrazdira (starosta), Zdeněk Kűhr (náměstek starosty), Petr Dolanský (velitel), Radek Šarman (hospodář), Tomáš Čechmánek (jednatel), Michal Gahura (vedoucí kolektivu mladých hasičů), Ota Ronza (předseda Revizní a kontrolní komise), Radim Sedláček (člen Revizní a kontrolní komise), Tomáš Gahura (člen Revizní a kontrolní komise), Ota Ronza (hlavní strojník) a Vladislav Žitný (kronikář).

     Po přečtení plánu práce na rok 2015, který byl odsouhlasen, následovala diskuse, ve které postupně vystoupili všichni hosté se svým příspěvkem.

     Po chutném občerstvení následovala již volná zábava do pozdních nočních hodin. (foto)     V sobotu 15. listopadu jsme se zúčastnili Výroční valné hromady v Jaroslavicích. Za náš sbor se zúčastnila sestra Zichová a bratr Smolka. Akce se konala v hasičské zbrojnici, kde po úvodním slovu a přečtení výroční zprávy starostou Jiřím Dlabačem následovalo chutné občerstvení, po kterém jsme spokojení, najezení a plní informací o daném sboru odjeli domů.     V sobotu 8. listopadu se v sále kulturního domu ve Vizovicích uskutečnilo podzimní shromáždění představitelů sborů okresu Zlín. Přítomni byli jak zástupci OSH Zlín (starosta Bernatík, bratři Nevařil a Staněk), tak i hosté (starosta Vizovic pan Persun, velitel stanice profesionálních hasičů ve Zlíně pan Moskva a zástupce Zlínského kraje pan Malinovský a bratr Hanák). Zastoupení na tomto sněmu mělo 103 ze 116 sborů našeho okresu. Jen pro zajímavost počet členů v SDH zlínského okresu je nyní 6871, z čehož je 1636 mladých hasičů. V roce 2010 bylo celkem 6083 členů, z čehož je vidět stálý růst členské základny v našem okrese, což je určitě dobře.

     Po úvodním slovu a kontrole usnesení byly zvoleny pracovní komise, zapisovatel a ověřovatel zápisu.

     Hlavním bodem pak byla zpráva bratra Bernatíka o činnosti OSH za letošní rok, která byla opravdu velice obsáhlá a tak zmíním jenom z mého pohledu nejzajímavější věci. Byla nám sdělena informace, že pokud se hasič zraní při činnosti související s jeho činností v jednotce, nekrátí se dotyčnému nemocenská. Podal zprávu ohledně almanachu, který nakonec bude vydávat každý okres a každý to udělá svým vlastním způsobem. Tisk poté proběhne společně, aby se snížily výsledné náklady. Asi největší prostor byl věnován změně fungování našich sborů. V důsledku změny občanského zákoníku se ruší občanská sdružení a tyto se transformují na spolky. Jednotlivé sbory poté budou pobočné spolky. S touto změnou se váže spousta práce, papírování a zařizování jak pro ústřední orgány, tak pro jednotlivé sbory, takže si určitě všichni oddechneme, až bude celá akce zdárně dokončena.

     Zprávu o hospodaření přečetla sestra Jurášková, plnění rozpočtu v letošním roce a jeho návrh na rok příští pak sestra Vajďáková. Rozpočet se daří plnit a to s plusovým výsledkem.

     Bratr Hanák poté nastínil program jednání výkonného výboru okresního sdružení a také plán práce, oboje na rok 2015. Akcí je v kalendáři více než dost. Poté ještě promluvil o výročních valných hromadách a jejich termínech konání.

     Bratr Bernatík poté informoval přítomné, že v březnu se pak uskuteční další shromáždění a to v Sazovicích.

     Předposledním bodem byla diskuze. Jako první vystoupil pan Moskva. Kromě poděkování za spolupráci s dobrovolnými hasiči nám také oznámil, resp. jak sám řekl spíše pochlubil, že se mu 1. září narodil syn Leonard. Samozřejmě následoval velký potlesk. Krom jiného zmínil ještě setkání velitelů jednotek, které se uskuteční zřejmě v únoru. Dále vystoupil pan Malinovský, který vyjádřil podporu SDH, okomentoval zamýšlený almanach, promluvil o letošních hasičských volbách a také se vrátil k problematice spolku a pobočných spolků. Posledním diskutujícím byl bratr Bernatík, který požádal pana Moskvu, zda by odborná příprava hasičů nemohla být přesunuta z podzimu na začátek roku. Reakce byla pozitivní s tím, že po domluvě s tím určitě nebude problém.

     Jako poslední bylo projednáno a schváleno usnesení, po němž již následoval chutný oběd. Oficiální článek a fotogalerie OSH Zlín zde. Usnesení přijaté shromážděním zde.     V neděli 26. října se v naší zbrojnici uskutečnila pravidelná podzimní okrsková schůze. Schůzi začal bratr Cholasta z Lípy zhodnocením soutěží Grand Prix, kde nebyl nalezen významnější nedostatek. Upozornil na schůzi starostů SDH 8. 11. ve Vizovicích. Prozradil termín okresního kola v požárním sportu (13. 6.) a také poprosil o zjištění zájemců o školení rozhodčích v požárním sportu, které se bude konat 21. 3. Též připomněl letošní volby na všech úrovních řízení SDH. Termíny výročních valných hromad jsou již zaneseny do letošního plánu práce. V lednu 2015 proběhne VVH v Lužkovicích (10. 1.) a ta okrsková bude na Klečůvce 16. 1.

     Paní Ordeltová z Jaroslavic projevila přání, zda by se nenašel nový okrskový jednatel. Toto bude dále řešeno. Na to navázal bratr Cholasta s možným obsazením jiné okrskové funkce - hlavní strojník.

     Bylo stanoveno datum okrskové soutěže a to 9. 5. 2015 od 13 hodin. Dále byly dány předběžné termíny soutěží GP v roce 2015 (30. 5. Klečůvka, 11. 7. Lužkovice, 18. 7. Lípa, 1. 8. Paseky, 15. 8. Želechovice). Začátky soutěží byly stanoveny opět na 15:00. Někde se také konají dětské soutěže (Klečůvka 13:00, Lípa 9:00, Paseky 10:00). U nás tradičně dětská soutěž zvlášť dne 20. 6. od 9:00.

     Pouťové cvičení dálkové dopravy vody bude v neděli 28. 6. ve 14:00. Příští rok bude SDH Paseky slavit 60 let od založení a oslavy by měly proběhnout někdy během prázdninových měsíců. Zástupci Lípy nám také řekli praktické poznatky k dýchacím přístrojům, které má jejich jednotka nově a tak mají čerstvé informace na toto téma. Jako poslední jsme byli pozváni SDH Klečůvkou na štěpánské bruslení na stadionu v Uherském Brodě 28. 12. od 16:30.     V sobotu 25. října se na Podkopné Lhotě konalo školení preventistů, kterého se zúčastnily dvě naše členky, Barbora Cekotová a Ivana Hrazdirová.

     Samotné školení začínalo v 9:00 a trvalo cca 3 hodiny a bylo rozděleno do tří okruhů. V 1. části jsme se dozvěděli něco o povinnostech fyzických osob a obcí v prevenci před požáry. V okruhu druhém jsme byli seznámeni s různými statistikami z posledních let a v poslední části jsme si vyslechli p. Súdka, který se živí jako kominík.

     Poté již následovalo občerstvení a pro zájemce o získání osvědčení Preventisty III. či II. stupně byl připraven test, který se skládal ze 40-ti otázek. Obě naše členky zkoušky úspěšně složily a tímto jim gratulujeme. Celkem se školení zúčastnilo asi 30 - 40 hasičů.

autor: Iva Hrazdirová     V sobotu 18. října proběhl již 9. ročník hodového vodění berana společně s hodovou zábavou. Již druhým rokem nám místo ovečky společnost dělá beran. I přesto, že rčení "tvrdohlavý jako beran" známe všichni a víme, co znamená, zde toto není na místě. Beran, pracovním názvem Vašek či Pepa, byl hodný jako beránek a tak celý den proběhl bez problémů. Ráno po nastrojení Vaška jsme všichni včetně hudebníků posnídali a vydali jsme se na cestu. Počasí moc nepřálo a mlha byla na některých místech i pěkně hustá, ale když nám do kroku zahrála nějaká pěkná písnička, hned se šlo líp. Postupem času se vyjasnilo a pěkně svítilo, což byla prostě paráda.

     Projít celou obec nám dalo pěkně zabrat a na některých byla únava znát. Končili jsme po páté hodině odpolední a to už probíhaly přípravy na večerní zábavu na sokolovně. Od 20 hodin začali se zvukovou produkcí známí Kosovci a sál se pomalu začal plnit, až se po čase skoro celý zaplnil. Tančilo se až do zhruba 2 hodin v noci a poslední "držáci" odcházeli až před třetí hodinou. Všem, kdo nás při obcházení obce pohostili, velmi děkujeme. Také děkujeme za finanční příspěvky a také všem kdo zavítal na večerní zábavu. Snad se akce příští rok podaří minimálně tak dobře jako letos. Bude to již 10. ROČNÍK ! ! ! (foto)     V sobotu 4. října jsme se zúčastnili letos již třetí praktické odborné přípravy dálkové dopravy vody. Tentokráte jsme byli osloveni hasičskou jednotkou z Lutoniny, zda bychom se jejich cvičení nezúčastnili. Pozvání jsme přijali, neboť každé takové cvičení je pro nás přínosem. Sraz jednotek byl mezi Lutoninou a Jasennou nad hřbitovem. Celkem se cvičení zúčastnilo 20 jednotek, což popravdě není málo. Koordinace byla v pořádku a ve 12 hodin vypukl simulovaný požár. Velitel zásahu pouštěl jednotky na trasu dle plánu ve 2 minutových intervalech.

     Místo požáru bylo na kopci na pomezí katastrů obou již zmíněných obcí. Trasa měřila přes 1300 metrů s převýšením asi 150 metrů. Naše pozice byla určena jako záloha jednotky Vizovic na stanovišti číslo 3. V případě problémů či výpadku na kterémkoliv stanovišti bychom byli zavoláni k jeho nahrazení. Požár byl uhašen asi za 50 minut od vyhlášení poplachu. Následovalo vyhodnocení cvičení, na kterém v rámci 105. výročí hasičů z Lutoniny proběhlo i předávání ocenění členům místního SDH. Poté následovalo společné foto a guláš k obědu.     V sobotu 27. září jsme uspořádali ukončení sezóny na Střelnici. Začátek byl již ve 3 hodiny, zejména s ohledem na děti. Postupně jsme se scházeli, ugrilovala se nějaká ta flákota a při ohni jsme probírali hasičské i nehasičské záležitosti až do tmy. Tímto je soutěžní sezóna ukončena a již nezbývá než počkat na příští rok.     V sobotu 13. září se na naší Střelnici konal 1. ročník okrskové ukončené a zhodnocení letošní sezóny Grand Prix 8. okrsku. Akce byla určena pro všechny sbory a týmy, které byly letos přihlášeny do tohoto seriálu. Bohužel nedorazil ani jeden zástupce z Ostraty, což je určitě škoda. Každopádně společné posezení si všichni přítomní užili a už se těšíme na další rok, kdy nás už bude určitě více.     O víkendu 5. - 7. září jsme si odpočinuli na hasičském víkendovém pobytu v rekreačním středisku Revika ve Vizovicích. Jeli jsme dohromady s mladými hasiči a tak byl připraven program i pro ně.

     Pátek byl hlavně ve znamení příjezdu a ubytování. Dokud bylo světlo, proběhl nohejbal a minigolf. Večer jsme pak seděli u grilu a společensky se bavili jak hovorem, tak například kartami. Někteří se dokonce odvážili a vstoupili do vod místního bazénu. Dle jejich slov to ale bylo perfektní.

     Po sobotní snídani a menším odpočinku za účelem jejího strávení, většina vyšla na túru na tři a půl kilometru vzdálenou rozhlednu Doubrava. Převýšení skoro 300 metrů zvládal každý po svém a někteří se doslova překonali. Odměnou ale všem byl velmi pěkný výhled z rozhledny na všechny strany za příjemného sluníčka.

     Po obědě byl nařízen odpolední klid, abychom nabrali síly na další aktivity. Až do večera pak probíhaly další sportovní aktivity a také střelba ze vzduchovek, které se zúčastnili jak mladí hasiči v rámci tréninku, tak my starší, abychom poměřili své síly. Večer pak probíhala čilá společenská zábava u rozpáleného grilu. Vyvrcholením pak byla stezka odvahy, kterou absolvovali všichni mladí hasiči. Strašidla a jiné podivné zvuky lesa ovšem naši hasiči zvládli a i když někdo občas vyjekl, žádná nehoda se nestala :)

     Neděle se již nesla ve znamení odjezdu a pořizování posledních fotek. Snídaně i dopoledne uběhlo jako voda a již jsme tu měli oběd, po kterém jsme se již jen sbalili a hurá domů. (foto)     Ve dnech 29. - 31. srpna se konal další ročník Barum Rally Zlín. I letos vedly 2 rychlostní zkoušky Pinduly kolem naší Střelnice. Jediné, a možná i zásadní, co se změnilo, byl den, kdy se RZ jely. Oproti loňsku se jelo až v neděli, kdy hodně posádek již nejelo a to zejména těch z čela startovního pole. I tak si ale množství diváků k nám na divácký svah našlo cestu a již od ČT někteří rozkládali stany v našem areálu.

     V neděli pak vyšlo počasí a svah a okolí bylo i poměrně dost zaplněno. Občerstvení bylo samozřejmě v dosahu a i na zahnání žízně bylo co. Průjezdy byly pěkné a diváci ukáznění, což bylo jen a jen dobře. Ani jedna zkouška nakonec nebyla zrušena a tak jsme si po dlouhé době mohli vychutnat celé průjezdy. Letos bohužel bez historiků a spousty skvělých jezdců. Snad to příští rok bude opět v sobotu a my se budeme moct dívat na vše, na co jsme zvyklí. Všem, kteří na Střelnici pomáhali při chystání a obsluze na letošní barumce patří velké díky.

     Ještě musím zmínit jednu věc a to účinkování našich hasiček a mladých hasičů na natáčení videoklipu HAPPY z prostředí letošní barumky. Hit letošního roku, natáčet svým pojetím světoznámý klip Happy od zpěváka Pharrella Williamse se nevyhnul ani závodu rychlých aut konaných v okolí Zlína a je to zase něco jiného. Videoklip zde. Foto zde. Další před časem natočené video na motivy známé skladby si určitě také nenechte ujít: Happy Hvozdná.     V neděli 24. srpna náš velitel Peťa Dolanský společně s manželkou přivítali na svět přírůstek do rodiny, snad budoucího hasiče a možná i velitele, ale to je hodně daleko :) Malý Lukášek se má čile k světu a my hasiči jim všem přejeme hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.     V sobotu 23. srpna jsme se zúčastnili akce FEDO 2014, která se konala ve Zlíně. Jedná se o několikadenní mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů a toto byl již 17. ročník. České i zahraniční hudební soubory se sjedou do Zlína, aby divákům předvedly kus umění ze své země. My jsme byli osloveni, zda bychom nemohli v sobotním průvodu nést národní vlajky přítomných orchestrů. Neváhali jsme a přislíbili účast, když se jedná o takovouto poctu. Festivalu se zúčastnily soubory z České republiky, Slovenska, Slovinska, Litvy, Maďarska, Polska a také až z dalekého Taiwanu. Zejména ukázka posledního uskupení byla velmi zajímavá, protože taková se jen tak v naší krajině nevidí. Po průvodu jsme se ještě podívali na slavnostní průjezd srazu tahačů, který Zlínem projížděl. Některé kusy byly tak upravené, že cokoliv s nimi tahat snad musí být hřích :) Foto z akce například zde, zde, zde a zde. (foto)     V pátek 4. července se na nedalekém Provodově uskutečnila pravidelná odborná příprava jednotek PO. V podstatě se jednalo o obdobu našeho pouťového nácviku dálkové dopravy vody. Toto cvičení zde proběhlo poprvé a dle zhodnocení v závěru, s dobrými výsledky.

     Čas 18:00 byl stanoven jako čas spuštění sirény, kdy jednotky vyjely k Provodovu. Jak dojížděly na místo, řadily se na jednotlivá stanoviště zhruba po 100 metrech. Trasa vedla od potoka přetínající hlavní provodovskou cestu zhruba v půlce obce a místo požáru bylo situováno v areálu bývalého JZD na začátku Provodova směrem od Želechovic, tedy cca 800 metrů. Voda se tedy dálkově dopravovala ze stroje do stroje s převýšením cca 20 metrů.

     Na místě události dále byly cisterny, které taktéž zasahovaly proti ohni. My jsme plnili úkoly na jednom stanovišti s PS-12 a původní plán hasit s cisternou oheň vzal rychle za své. Jelikož jedna mašina ve vedení přestala fungovat, byla naše CAS vyslána na místo, aby nahradila porouchanou PS-12. Celý nácvik proběhl jinak bez problémů, což na konci zhodnotili i zástupci jednotky Provodova a OSH Zlín.

     Cvičení se celkem zúčastnilo přes 10 jednotek z blízkého okolí. Bylo určitě přínosem pro všechny zúčastněné, protože se objevila spousta menších chybek, kterých se v budoucnu, zejména při reálném zásahu, můžeme všichni vyvarovat. Největším problémem bylo opět nedostatečné vybavení jednotek komunikační technikou.     V neděli 29. června se v katastru naší obce uskutečnila pravidelná odborná příprava jednotek PO. Jednalo se o nácvik dálkové dopravy vody, které se zúčastnilo 7 jednotek z okolních sborů (Jaroslavice, Klečůvka, Lípa, Lužkovice, Provodov, Želechovice n. Dř., Želechovické Paseky). Přesně ve 14:00 zazněla místně ovládaná siréna a po jejím doznění vyjely jednotky k místu požáru. Řadily se podle příjezdu zhruba po 100 metrech. Každé stanoviště disponovalo stříkačkou PS-12 nebo cisternou a tak se hnala voda čerpaná z potoka u pošty dále až na místo události. Na konci vedení zasahovaly dva proudy proti ohni. Společně také hasili i naši mladí hasiči z druhého směru.

     Voda se dostala k ohni za 11 minut od sirény, což je velice dobrý výsledek. Během minuty byl požár i zlikvidován. Závěrem byl nácvik vyhodnocen starostou i velitelem okrsku. Takový nácvik není na škodu, ba naopak. Spousta věcí je prozkoušena, chyby odhaleny atd. Jednou z největších nedostatků je, že ne všechny jednotky disponují odpovídajícími komunikačními prostředky a proto nemohou včas reagovat na různé požadavky a problémy. Snad se i toto časem změní. Všem účastníkům odborné přípravy a také všem divákům děkujeme za účast. (foto)     V sobotu 28. června odpoledne vystoupili naši mladí hasiči na dětském dnu v Lužkovicích. Mlaďoši se za zvuku sirény a blikání majáku přihnali v naší cisterně k fotbalovému hřišti a rozvinuli útočné vedení. Zásah očividně neprobíhal proti ohni, ale proti jinému živlu, neméně nebezpečnému, a to proti dětem. Ty byly rády za ochlazení v parném létě a některé byly mokré od hlavy k patě. Odměnou zasahujícím hasičům pak byl hlasitý potlesk přihlížejících. (foto)     V sobotu 7. června naši mladí hasiči provedli ukázku na dětském dni konaném pod naší sokolovnou. Mlaďoši přijeli v cisterně a po vyskákání rozvinuli útočné vedení od auta směrem k lidem. Po sestříknutí přichystaných terčů se pak v panujícím vedru nechali rádi pokropit jak ti menší, tak i někteří větší okolo přihlížející. (foto)     V sobotu 31. května jsme na Střelnici uspořádali dětský den s kácením májky. Akci finančně podpořila naše obec a Bistro No. 30. V 15 hodin akce odstartovala vystoupením dětí z místní školky. Dále byly pro děti přichystány soutěže, za které je čekala sladká odměna. Kromě toho byla na místě i naše cisterna, která byla volně přístupná dětem i dospělým. Se dvěma ukázkami vystoupili naši mladí hasiči, kdy předvedli štafetu dvojic a požární útok.

     Po vynikající ukázce výcviku psů přišlo konečně na řadu kácení májky. Ihned po spadnutí na zem se na ni přítomné děti sletěly jako vosa na bonbon a už ji celou táhly někam pryč. Celé odpoledne byly na místě i dva koně, na kterých se děti projížděly. Po skácení jsme rozdělali oheň na opékání špekáčku a pak už jsme jen čekali na poslední bod v programu dne. Po desáté hodině byl odpálen ohňostroj, který se opravdu povedl. Poté jsme již jen seděli v přátelské atmosféře u praskajícího ohně. (foto)     V neděli 4. května jsme se vydali jako každý rok na další hasičskou pouť a to na Provodov. Jednalo se o jubilejní 20. ročník a k této příležitosti vydali místní hasiči i obrázkovou publikaci, která byla předána vybraným hostům (kněží, zástupce OSH Zlín či pan senátor Čunek).

     Průvod se začal řadit před desátou hodinou a po seřazení se za doprovodu hudby vydal do kopce ke kostelu, který je na Maleniskách, kde se konala mše svatá. Za 16 prapory šlo na 140 hasičů ze 24 sborů a také několik desítek dalších poutníků.

     Po bohoslužbě se všichni občerstvili v místní hospůdce v krásném prostředí Malenisek. I když počasí stejně jako na Hostýně příliš nepřálo, akce takovéhoto druhu je určitě významná z hlediska setkávání s jinými hasiči a známými, které třeba přes rok jinak nepotkáme. (foto)     Ve středu 30. dubna jsme na Střelnici stavěli májku. Předcházelo tomu několik brigád, aby se posezení s areálem dalo jakžtakž do pucu. V den D jsme májku nastrojili, upravili a nakonec i zdárně postavili. Večer jsme si po podařené práci opekli špekáčky a v přátelském duchu setrvali u ohně až do noci. (foto)     V sobotu 26. dubna jsme vyrazili na 21. ročník mezinárodní hasičské pouti na Svatém Hostýně. Letos jsme kromě Provodovjanů jeli i s účastníky z Řetechova, aby byl plný autobus. Na místo jsme dorazili kolem deváté hodiny a hned po zaregistrování jsme se šli dívat po stáncích a po okolí.

     Letos se počasí na rozdíl od minulých ročníků nevydařilo, a pokud zrovna alespoň nemrholilo, byl to vzácný okamžik. Kolem desáté se začal řadit průvod a kromě našich hasičů a hasiček jsme v něm měli i našeho praporečníka s naším slavnostním praporem. Kromě českých hasičů zde byli i ti polští, chorvatští, slovenští a také němečtí. Účast i přes nepřízeň počasí byla velká, vždyť i od nás jelo 15 lidí. Celkem zde bylo několik stovek hasičů ze 109 registrovaných sborů a v průvodu bylo 102 praporů, což se jen tak nevidí.

     Po bohoslužbě jsme se ještě občerstvili, koupili nějaké to perníkové srdíčko pro své nejbližší a za stálého padání vody z oblak jsme vyrazili domů. Zpráva OSH Zlín zde a foto OSH zde. (foto)     V sobotu 5. dubna jsme se také zúčastnili oslavy 80. výročí založení SDH Jaroslavice. Akce sice začínala již ve 14:00 otevřením výstavy, která dokumentovala historii sboru, ale my (bratr Hrazdira a Zicha) jsme kvůli sběru železa přijeli až na 16:00, kdy začala slavnostní schůze.

     Po přivítání všech přítomných vedením sboru, bratr Ordelt st. (bývalý starosta okrsku), přednesl svou zprávu týkající se historie sboru. Je nutno dodat, že byla velmi zajímavá a krásně popisovala začáteční obtíže vzniku sboru dobrovolných hasičů. Následovalo ocenění členů sboru a další.

     V průběhu schůze byly také do rukou vedení Jaroslavic předány dva věcné dary. Jeden byl věnován panem Hanákem z Magistrátu města Zlína a druhý bratrem Zichou za 8. okrsek. Po oficiální části následovalo slavnostní občerstvení a poté již volná zábava a tanec s živou hudbou. Zábava probíhala dlouho do noci a celá akce se určitě velice vyvedla.     V sobotu 5. dubna jsme jako již několik let nazpět, uspořádali sběr železa. Od rána jsme objížděli obec s traktorem řízeným zkušeným šoférem Pepou Šubou a házeli šrot na vlečku. Po sesbíráni všeho, co kde bylo nachystáno, jsme se přesunuli na zbrojnici, kde jsme si pochutnali na obědě připraveném našim šéfkuchařem Otou Ronzou. Poté již následovalo rozebírání a třídění kovů přímo u zbrojnice. Všem, kdo nám nechal jakékoliv množství šrotu, děkujeme. Také děkujeme obci za zapůjčení auta na objíždění slepých a jiných špatně sjízdných ulic. Na závěr je třeba dodat, že i letos se objevili lidé, kteří se na našem sběru chtěli přiživit, a proto v dalších letech bude akce zabezpečena trošku jinak. (foto)     V neděli 30. března se na naší zbrojnici konala okrsková schůze. Přítomni byli zástupci všech sborů, které v 8. okrsku máme (Lužkovice, Klečůvka, Jaroslavice, Lípa, Paseky a my). Úvodem začal velitel okrsku bratr Cholasta z Lípy, který podal informace z poslední rady velitelů, promluvil o okresní soutěži a hasičské pouti na Hostýně. Dále se probíraly termíny soutěží GP, které jsou již zaneseny do našeho plánu práce. Probrali jsme okrskovou soutěž na Klečůvce, kde bude soutěž probíhat letos a také se diskutovalo o pravidlech GP, které zůstaly nakonec nezměněny. Předposledním bodem byl návrh a odsouhlasení proplacení putovního poháru žen z pokladny okrsku a na úplný závěr byly přítomným předány pozvánky na oslavy 80 let SDH Jaroslavice.     V sobotu 22. března se bratr Hrazdira zúčastnil výroční valné hromady TJ Sokol Želechovice, která se konala v sále místní Sokolovny. Schůzi vedl starosta místní tělocvičné jednoty pan Nosálek. Přítomní byli i hosté z řad nadřazeného vedení TJ, paní senátorka Gajdůšková, starosta obce pan Špendlík a zástupce základní školy pan Macík.

     Po oficiálním programu, který shrnul činnost spolku a jednotlivých oddílů za loňský rok a seznámil přítomné s finanční stránkou chodu sokola v obci, vystoupili hosté se svým příspěvkem v diskuzi. Na závěr byl podáván chutný guláš s cibulí a chlebem, po čemž už následoval volný program.     V sobotu 15. března proběhlo na stanici HZS Zlínského kraje školení na strojníka zásahové jednotky. Za naši jednotku se zúčastnili bratři Hlahůlek, Kotas, Ronza a Ševčík. Na konci školení přítomní psali test z vědomostí, které už měli a také z těch nově nabytých. Všichni naši zástupci zkoušku úspěšně zvládli, gratulujeme.     V sobotu 8. března se bratři Dolanský, Hrazdira a Zicha zúčastnili cyklického školení velitel jednotky a družstva s následným přezkoušením znalostí, které by každý velitel měl znát. Školení se konalo na stanici HZS Zlínského kraje formou několika přednášek a prezentací. Na závěr (odpoledne) část přítomných psala test, který naši zástupci úspěšně zvládli a tak mohou dále vykonávat funkci velitele jednotky (Dolanský) a velitele družstva (Hrazdira, Zicha) v naší zásahové jednotce sboru.     V pátek 28. února se 4 naši členové (Bára Cekotová, Iva Hrazdirová, Terka Sedláčková, Tom Čechmánek) zúčastnili školení Hasič II. a III. stupně + Strojník.

     Původní plán byl, že si holky udělají Hasiče III. stupně a jediný náš pánský zástupce, který již tuto odbornost má, Hasiče II. stupně. Nicméně člověk míní, život mění a nakonec jsme si napsaly i testy na Strojníka (opět jenom děvčata, Tom má již z minulého školení) a jak se nakonec ukázalo, dobře jsme udělaly. Celkem se školení zúčastnilo cca 15 lidí z okolních sborů a všichni zkoušky zvládli úspěšně. Iva Hrazdirová     Ve dnech 7. - 9. února jsme vyjeli po roční přestávce na hasičskou lyžovačku. Tentokráte jsme změnili lokaci a náš zájezd mohla přivítat chata Bačkárka na Kasárnách na česko-slovenském pomezí.

     Po pátečním příjezdu a zabydlení jsme obhlédli svah, tedy tu část, kde se lyžovalo. Nebyla to sice žádná hitparáda, ale v současných podmínkách to ušlo. Následovala večeře a společné večerní posezení. Někteří také vyzkoušeli noční lyžování.

     Sobotní den byl ve znamení lyžování. Po snídani už se všichni řadili na sjezdovce a v podstatě až do čtyř hodin, kdy se vlek zastavil, jsme z něho neslezli (kromě přestávky na oběd). Po večeři šlo opět pár nadšenců na noční lyžování a zbytek večera jsme seděli ve společenské místnosti, pěkně jsme se bavili a probírali kde co.

     Neděle již náležela víceméně odjezdu. Dopoledne jsme se balili a někteří i lyžovali. Dali jsme si kafíčko a po obědě jsme se již rozjeli zpět do svých domovů. (foto)     Ve čtvrtek 13. února se náš velitel Petr Dolasnký zúčastnil instrukčně metodického zaměstnání velitelů JSDH obcí na zlínské hasičské stanici. Program byl: 1. Organizační záležitosti, 2. Zdolávání mimořádných událostí, 3. E-learning pro kurz V40, 4. Odborná způsobilost členů JSDHO, 5. Směrnice k vyúčtování ůhrad nákladů za zásahy prováděné u dopravních neod jednotkami PO, 6. Aktualizace dat o jednotce SDH, 7. Různé.

     Asi nejdůležitější informací byla ohlášená změna způsobu provádění kurzů velitele jednotky či družstva. Tento kurz se bude pro nynější velitele v jednotkách JPO V provádět každý rok v délce 8 hodin a pro nové velitele bude kurz trvat 24 hodin s e-learningem či 40 hodin bez něj. Více zde.     Ve čtvrtek 27. ledna vydala ředitelka HZS Zlínského kraje plk. Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D. Bilanční zprávu za rok 2013. V detailním a čtivém článku probírá mnoho dalších zajímavých témat k zamyšlení. Článek určitě stojí za přečtení. K přečtení zde.     O víkendu 24. - 26. ledna, letos tedy v posunutém termínu, jsme uskutečnili hasičskou zabijačku, samozřejmě dle předpisu EU, aby pašík zbytečně netrpěl.

     Náročné sobotní operaci předcházela středeční brigáda ve zbrojnici a také páteční chystání. V sobotu se již náš šikovný řezník, a zároveň bratr, Peťa Dolanský, ujmul svého řemesla a v mžiku vykonal své dílo. Všechny práce probíhaly nad míru dobře. Porcování masa a jeho vaření, příprava polévky, tlačenky a jitrnic šla jako na drátkách. Důkazem toho byl i fakt, že letos jsme měli v podstatě hotovo ještě za světla. Po zdařilém dni již nezbývalo nic jiného, než si pochutnat na některých zabijačkových laskominách a dopřát tak svým chuťovým pohárkům onu pověstnou extázi. To vše samozřejmě při přátelském posezení všech přítomných.

     V neděli již pak následovalo dopolední uklízení a oběd v podobě smaženého řízku a bramborového salátu, který nám po sobotě parádně spravil chuť :) (foto)     V pátek 17. ledna od 18:00 se konala v restauraci U Hustých na Klečůvce okrsková Výroční valná hromada. Jedná se o schůzi, na které vedení okrsku zhodnotí uplynulý rok, co se povedlo, co se nepovedlo a kde je potřeba zabrat. Nutno podotknout, že to byla první takováto schůze nového vedení, tedy starosty bratra Zichy a velitele bratra Cholasty. A objektivně, povedla se jim.

     Úvodního slova se ujal bratr Cholasta, který nás všechny přivítal, včetně hostů - paní plk. Čičmancovou, ředitelku HZS Zlínského kraje, bratra Tichého za OSH Zlín a bratra Bláhu jako garanta okrsku.

     Druhým bodem byla Zpráva o činnosti okrsku za rok 2013, kterou vytvořil a také prezentoval bratr Zicha. Byla velmi detailní a dozvěděli jsme se v přehledu spousty informací o celistvé práci všech sborů v okrsku (Jaroslavice, Klečůvka, Lužkovice, Želechovice n. Dř., Želechovické Paseky). Na to, že je vše dobrovolné, bylo odpracováno tolik brigádnických hodin při tolika akcích, že to ani není snad možné. Celá zpráva je k přečtení zde.

     Následovala zpráva hospodáře bratra Chmelaře, taktéž nového činovníka okrsku. Bylo konstatováno, že v uplynulém roce byly příjmy vyšší než výdaje a to je vždy dobře. Kéž by si tak dobře vedla i celá naše republika.

     V dalším bodě sestra Ordeltová přečetla plán práce na letošní rok, který byl poté jednomyslně přijat.

     Předposledním bodem byla diskuse, ve které postupně vystoupila paní Čičmancová, bratr Bláha (19. 7. Kvítkovice – soutěž starých stříkaček), bratr Tichý, bratr Cholasta, bratr Ordelt st. a jako poslední sestra Ordeltová s návrhem usnesení, které bylo poté odsouhlaseno.

     Závěrečné slovo pronesl starosta Zicha a na úplný konec popřál všem přítomným dobrou chuť, kdy se k občerstvení podávalo vepřo, knedlo, zelo.     V sobotu 4. ledna se uskutečnila výroční valná hromada sboru hasičů z Lužkovic. Za naše SDH se schůze zúčastnil bratr Radomír Špendlík. Program byl: zahájení a uvítání hostů, mimořádné volby, zpráva starosty o činnosti, zpráva velitele o činnosti, plán práce na příští rok, diskuse, příspěvky, ostatní a závěr. Kluci z Lužkovic mají různorodou činnost a doufejme, že jim to vydrží i do dalších let. Asi nejdůležitější informací byla změna ve vedení SDH. Ze zdravotních důvodů po letech odstoupil bratr František Vodička z funkce starosty, kde ho nahradil bratr Stanislav Liška. Jeho bývalou funkci pokladníka pak převzal bratr Michal Ušela. Po oficiální části se podával řízek z divočáka, bramborový salát, pivo a slivovice.